Uchwała Nr ZO/023/22o z dnia 23 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn.: KER/015/21 i KER/020/22

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3
00-785 Warszawa


1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie: 

 

• Wojciech Piwocki- przewodniczący;
• Marcin Kozłowski – członek;
• Maciej Korobacz – członek;

DO 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

PKN Orlen S.A., zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. akt KER/015/21 oraz KER/020/22. Przedmiotem skarg była reklama paliwa mającego ograniczać smog.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w jego ocenie w przekazie reklamowym doszło do wprowadzenia potencjalnych konsumentów w błąd odnośnie przekazywanych informacji o charakterze ekologicznym.

Zespół Orzekający zważył co następuje: 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

Zespół Orzekający uznał, iż w jego ocenie doszło do naruszenia standardów reklamowych odnośnie przekazywanych informacji o charakterze ekologicznym.

Zespół Orzekający uznał, iż potencjalni konsumenci nie mogli uzyskać wystarczająco jasnych i precyzyjnych oraz odpowiednio udokumentowanych informacji odnośnie powodów, dla których reklamodawca uznał konkretne paliwo za ograniczające smog. Zespół Orzekający pragnie podkreślić, iż obowiązkiem reklamodawców w kontekście przekazywanych informacji o charakterze ekologicznym pozostaje formułowanie jak najbardziej jasnych oraz precyzyjnych komunikatów w sposób odpowiednio udokumentowany.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały. 


Zdania odrębne

brak