Uchwała Nr ZO/067/23o z dnia 13 września 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/072/23

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Beata Dziwulska – przewodnicząca
  • Piotr Wasilewski – członek
  • Jaromir Sroga – członek

 

na posiedzeniu w dniu 13 września 2023 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/072/23 złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez konsumenta (dane w aktach sprawy) przeciwko Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach, dokonał oceny skarżonego przekazu reklamowego.

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów, Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedstawionego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

 

W skardze skierowanej do Komisji Etyki Reklamy (dalej także: „KER”) konsument (dalej także: „Skarżący”) wskazał, że Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (dalej także: „Skarżona”) stosowała reklamę zewnętrzną z zawierającą wizerunek nagiej kobiety.

 

Zgodnie ze skargą:

 

Reklama dostępna jest cały czas na stronie internetowej oraz na plakatach (zdjęcie przedstawia reklamę umieszczoną na ścianie wiaty przystankowej przy przystanku Katowice Dąb Huta Baildon, choć zapewne w innych miejscach GZM też jest wywieszona). Aktor przedstawiony na skarżonej reklamie ma wytatuowany wizerunek nagiej kobiety. Uważam, że jest to skrajnie nieodpowiedzialne i demoralizujące zachowanie, podchodzące pod art. 202 kk § 1 (Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.). Zgłaszam tą reklamę, mając na celu ochronę dzieci przed zgorszeniem, publikowanym, co gorsza, przez podmiot publiczny (organizatora transportu miejskiego w GZM).

Przekaz został zakwalifikowany jako potencjalnie naruszający zasady etyki reklamy w zakresie wskazanym art. 2 ust. 1 oraz art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy:

 

Art. 2

  1. Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Art. 4

Reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.

 

W ocenie Zespołu Orzekającego skarżony przekaz nie narusza ogólnie przyjętych norm etycznych.

 

Reklama przedstawia zdjęcie grupy młodych osób podróżujących komunikacją miejską. Tatuaż na ręce jednego z bohaterów przedstawia wizerunek nagiej kobiety. Reklama w formie plakatu znajdowała się na ścianie wiaty przystankowej.

 

Zdaniem Zespołu Orzekającego użyty wizerunek nagiej kobiety nie stanowi treści pornograficznej, obscenicznej czy demoralizującej. Głównym zamysłem skarżonej reklamy miała być, w ocenie Zespołu Orzekającego, promocja transportu miejskiego jako alternatywy dla innych środków komunikacji. Dobór młodych bohaterów można uznać za formę dialogu z pasażerami tej grupy wiekowej. Nie bez znaczenia jest fakt, że rzeczony tatuaż pojawił się na drugim planie warstwy wizualnej reklamy i nie jest elementem widocznym w pierwszej kolejności.

 

Niemniej, mając na uwadze, że skarżona reklama dotyczy promowania transportu publicznego, zaś sama reklama znajdowała się w miejscu publicznym, Zespół Orzekający pragnie zwrócić uwagę na pewną niefortunność w doborze postaci wykorzystanych w plakacie reklamowym. Zespół Orzekający apeluje o zwiększoną staranność reklamodawcy przy kreowaniu tego typu treści. Przekaz widniejący na przystankach czy w innych miejscach publicznych, trafia do szerokiej grupy odbiorców, wśród których znajdują się również dzieci.

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść skargi, Zespół Orzekający ocenił przedmiotową reklamę jak w osnowie. 

 

 

Zdania odrębne

 

Brak.

 

Zgodnie z pkt. 59 w zw. z art. 35 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący może odwoływać się od Uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni roboczych od doręczenia Uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane Zespołowi Orzekającemu w dacie podjęcia Uchwały, od której Strona wnosi odwołanie.