Uchwała Nr ZO/147/21u z dnia 22 grudnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/215/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Sławomir Skowerski – przewodniczący;
• Beata Ptaszyńska-Jedynak – członkini;
• Elżbieta Kondzioła – członkini

na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/215/21, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy internetowej produktów rybnych „Naturalnie bałtyckie”

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie

Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż nie doszło do naruszenia standardów wynikających z Kodeksu Etyki Reklamy. Reklamodawca skonstruował przekaz reklamowy produktu żywnościowego, który został dopuszczony do sprzedaży. Skoro ryby pochodzące z Morza Bałtyckiego są odpowiednie do spożycia przez konsumentów, reklama informująca o ich pochodzeniu nie może zostać uznana za wprowadzającą w błąd lub za treść szkodliwą.


Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżącego Skarżony dopuścił się naruszenia art. 8 i 10 Kodeksu Etyki Reklamy, tj. podważył zakaz konstruowania przekazu reklamowego mogącego wykorzystywać niewiedzę konsumencką lub wprowadził w błąd co do właściwości produktu. Zdaniem Skarżącego reklama zachęca do konsumpcji ryb, które cyt. są zatrute chemikaliami i bojowymi środkami toksycznymi zatopionymi w Bałtyku.

Skarżony nie zgodził się z prezentowanym przez Skarżącego stanowiskiem, wskazując, iż reklama dotyczy produktu w pełni spełniającego wymogi określone w odniesieniu do produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Skarżony podkreślił, iż jego celem jest zachęcenie konsumentów do częstszego spożywania ryb, które są bogate w składniki korzystne z punktu widzenia zdrowotnego konsumentów.


Zdania odrębne

Brak.