Uchwała Nr ZO 68/17 w sprawie reklamy telewizyjnej FRU BLU bańki mydlane TM Toys

Uchwała Nr ZO 68/17
z dnia 26 września 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/88/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Teresa Wierzbowska – przewodnicząca,
2) Anna Barabasz-Sawińska – członek,
3) Rafał Karski – członek,

na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/88/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy „TM Toys” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że w reklamie niezwłocznie powinny zostać wprowadzone zmiany, aby usunąć naruszenie norm art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 b) Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/88/17.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna płynu FRU BLU oraz akcesoriów.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Bańki mydlane. Reklama której podałem linka emitowana jest również w telewizji. Emitowana jest we wszystkich kanałach kierowanych dla dzieci. Na końcu reklamy, na planszy widnieje informacja “Wyprodukowane w Polsce” Jednak przynajmniej jedna z zabawek wyprodukowana jest w Chinach (Informacja taka widnieje na opakowaniu). Dlatego też uważam, że powyższa reklama wprowadza konsumenta w błąd. Dystrybutorem produktów oraz firma odpowiedzialną za reklamę jest firma TM Toys.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Na wstępie już pragniemy wykazać, że nasza Spółka w sposób wnikliwy zapoznała się z przedstawionym przez Państwa pismem i z powołaną argumentacją. I z tego też miejsca pragniemy wyrazić nasze podziękowanie za zwrócenie uwagi na mogące pojawiać się niejasności interpretacyjne, związane z reklamą naszego produktu. Niemniej już także w tym miejscu chcielibyśmy wyrazić uzasadnione przekonanie, że nie doszło do naruszenia jakichkolwiek z przytoczonych przez Państwa postanowień, jak również nie doszło, naszym zdaniem, do wprowadzenia konsumentów w błąd.

Otóż wykazać pragniemy, że reklama marki FRU BLU dotyczy płynu, który produkowany jest w Polsce (posiada również pozytywną opinię TUV Rheinland Polska czołowej jednostki certyfikującej). Produkt składający się z płynu FRU BLU oraz akcesoriów — będący przedmiotem Państwa pisma – jest istotnie produktem polskim, którego właścicielem jest spółka polskiego prawa handlowego. Zauważyć należy, że zdecydowana większość komponentów tegoż produktu wytwarzana i kompletowana jest w Polsce, a jedynie pojedyncze, wpadkowe elementy (nie posiadające istotnego znaczenia z punktu widzenia całości obrazu, związanego z samym produktem) mogą być wyprodukowane poza granicami naszego kraju i pochodzić mogą z innych obszarów, co jednak nie może przekreślać tego, że sam produkt jednak polskim nadal jest. Kontynuując, wykazać należy, że istota samego produktu, jego idea twórcza, wykorzystywane komponenty jak i sam proces produkcyjny oraz konfekcjonowanie produktu, przemawiają w sposób jednoznaczny za stwierdzeniem, że ów produkt istotnie uznać należy za polski. Szczegółowiej rzecz ujmując podnieść należy, że omawiany produkt składa się z wielu elementów, z których tylko jeden (i to w jedynym produkcie spośród wielu produktów gamie produktowej Fru Blu) produkowany jest poza granicami naszego kraju. Jednocześnie natomiast podkreślenia wymaga, że wszystkie pozostałe elementy są produkowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poszczególne elementy produktu montowane są w produkt finalny w Rzeczypospolitej Polskiej. Dodać także należy, że biorąc pod uwagę produkt jako całość, element pochodzący spoza terytorium Polski jest jedynie częścią składową, która jako taka nie posiada samodzielnego znaczenia i nie może spełniać swojej funkcji bez pozostałych elementów.

W świetle powyższych okoliczności, należy wskazać, że uzasadnione jest używanie w obrocie oznaczenia „produkt polski” w odniesieniu do towaru montowanego w Polsce i składającego się w zdecydowanie przeważającej mierze z elementów produkowanych w Polsce.

Reasumując, żywimy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia wychodzą naprzeciw Państwa wątpliwościom, a jednocześnie wykazać pragniemy – co zostało już przez nas zasygnalizowane – Państwa pismo przyczyni się do przyszłego, wnikliwszego badania okoliczności, które stały się podstawą Państwa stanowiska. W razie dalszych pytań prosimy o kontakt, z naszej strony zobowiązując się do udzielenia możliwie najszybszej odpowiedzi.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie była prowadzona z należytą starannością i mogła nadużywać zaufania odbiorców i wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama wprowadzała odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu rozciągając cechę „wyprodukowano w Polsce” na cała gamę produktów, tym samym przedstawiając cechy produktów w sposób nieodpowiedni.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.