Uchwała Nr ZO/125/21o z dnia 24 listopada 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/188/21

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3
00-785 Warszawa


1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie: 


• Rafał Wiewiórski – przewodniczący;
• Małgorzata Rokita – członkini;
• Maciej Korobacz – członek;

DO 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

Active Pro.s.r.o , z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej, zwany dalej „Reklamodawcą”


OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę̨̨ interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/188/21. Przedmiotem skargi był przekaz reklamowy zamieszczony w gazecie produktu marki Nature Essential. 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w reklamie dopatrzył się przekazu wprowadzającego potencjalnego konsumenta w błąd.

Zespół Orzekający zważył co następuje: 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

Zespół Orzekający dokonując oceny przekazu reklamowego uznał, że skarżona reklama naruszyła zasady przyjęte w zakresie standardów reklamowych. 

W szczególności Zespół Orzekający uznał, iż reklamodawca skonstruował przekaz cechujący się brakiem realizmu oraz mogący nosić cechy szkodliwości. W ocenie Zespołu Orzekającego, sugestia, jakoby sam reklamowany produkt prowadził do radykalnego spadku wagi bez dodatkowych diet oraz ćwiczeń może być uznany za szkodliwy.

Dodatkowo, z jednej strony reklamodawca mówi o naturalnym pochodzeniu produktu reklamowanego, z drugiej strony określa go jako „lek”. Operując tym pojęciem reklama wprowadza potencjalnego konsumenta w błąd (w rozumieniu art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy).

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się̨̨ udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały. 

Zdania odrębne


brak