Uchwała Nr ZO 87/12 w sprawie reklamy firmy Netshare Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 87/12 z dnia 21 sierpnia 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/50/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Magdalena Czaja — przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Agnieszka Tomasik-Walczak — członek,

na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/50/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Netshare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy w formie emailingu

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/50/12.
Przedmiotem skargi była reklama elektronicznych wizytówek.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż „dostałam mailing taki jak na załączonym zrzucie ekranu. W razie potrzeby chętnie odeślę go do Was. Oburzyło mnie potraktowanie kobiety przedmiotowo, wulgarnie i po chamsku w tym mailingu! Uważam go za oburzający i prostacki. Proszę o reakcję.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego, „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na skargę, Skarżony wyjaśnił co następuje:
jako podmiot działający na rynku internetowym i świadczący usługi drogą elektroniczną, dokładamy należytej staranności aby działania marketingowe były prowadzone zgodnie z prawem, w tym za uprzednią zgodą użytkowników serwisów oraz nie naruszały odczuć odbiorców.

W odczuciu Skarżonego, między innymi logotyp TOPFIRMY na samej górze mailingu, witryna internetowa po lewej stronie, oraz tekst „Buduj swoja markę!” w sposób oczywisty wskazują, iż przedmiotem reklamy, a także usługą TOPFIRMY są internetowe wizytówki firmowe.

Skarżony poinformował, że mailing został wysłany do bazy ponad 1.000.000 adresów i jedynie Pan Mariusz Kwiatkowski przesłał do Skarżonego krytyczną opinię. Co więcej, w wyniku mailingu wielu odbiorców zdecydowało się na korzystanie z usług TOPFIRMY, co wskazuje, że zinterpretowali oni mailing zgodnie z zamierzeniami Skarżonego.

Skarżony wskazał, że nie znalazł w swojej reklamie treści dyskryminujących czy naruszających zasady uczciwej konkurencji, nie mieliśmy również intencji, aby wykorzystać w jakikolwiek sposób treści o takim charakterze. Ewentualna ocena estetyki przekazu reklamowego jest kwestią na tyle zindywidualizowaną, że nie można podzielić jednoznacznie negatywnej opinii skarżącego, co nie oznacza, że odmawiamy wymienionemu prawa do wyrażenia własnej negatywnej opinii. Do uwag skarżącego typu „oburzający i prostacki” możemy odnieść się jedynie w taki sposób, że być może nie jest to najbardziej wyrafinowana reklama, jednak w odczuciu Skarżonego, w żaden sposób nie odbiega ona od innych przekazów reklamowych jakie każdego dnia docierają z różnych kanałów komunikacji do konsumentów. Tym niemniej, jeśli w jakikolwiek sposób odczucia lub wrażliwość ww. odbiorcy została w wyniku otrzymania kwestionowanej reklamy naruszona, nie było to intencją Skarżonego i z tego powodu Skarżony wyraził ubolewanie.

Skarżony podkreślił, że Użytkownicy korzystający z jego usług są dla niego ważni, ale stwierdził iż uważa, że nieporozumienie powstało w wyniku błędnej interpretacji Skarżącego i wniósł o oddalenie jego skargi.

Skarżony wyraził nadzieję, iż przedstawiona argumentacja zostanie uznana za wystarczającą, niemniej w razie potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień, Skarżony zgłosił gotowość ich udzielenia.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

W szczególności w przedmiotowej reklamie, Zespół Orzekający nie dopatrzył się treści naruszających godność kobiet.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.