Uchwała Nr ZO 05/11 w sprawie odwołania od uchwały nr ZO 37/10 dotyczącej reklamy firmy Kompania Piwowarska S.A.


Uchwała Nr ZO 05/11

z dnia 13 stycznia 2011 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie rozpatrzenia Odwołania

od uchwały nr ZO 37/10

dotyczącej skargi o sygn. akt

K/57/10

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak — przewodniczący,
2) Agnieszka Doleżych — członek,
3) Jacek Olechowski — członek,

na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2011 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 8 lipca 2010 roku nr ZO 37/10 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/57/10, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżącego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia
oddalić odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżącego od uchwały nr ZO 37/10 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/57/10.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał (korespondencja prowadzona z pracownikiem Kompanii Piwowarskiej w dniach 4-10 maja 2010r.) spełnia przesłanki określone w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 25 listopada 2010r., zgodnie z którym podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że podziela opinię Zespołu Orzekającego wyrażoną w uchwale nr 37/10 i podtrzymał stanowisko wyrażone w tej uchwale.

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w Odwołaniu, Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawione w nim informacje, nie uzasadniają zarzutów podniesionych przez Skarżącego.

Zespół Odwoławczy nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie zawiera treści wprowadzających konsumentów w błąd lub naruszających jakiekolwiek inne normy Kodeksu Etyki Reklamy lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.