Uchwała Nr ZO/137/21o z dnia 1 grudnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/107/21

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3
00-785 Warszawa


1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń́ Rada Reklamy, w składzie: 

• Maciej Korobacz – przewodniczący;
• Rafał Wiewiórski – członek;
• Marcin Kozłowski – członek;

DO 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

Contineo Plus Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w miejscowości Choszczno, zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę̨̨ interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/107/21. Przedmiotem skargi była reklama internetowa sklepu online SEXSHOP112.PL. 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w reklamie dopatrzył się przekazu naruszającego zasadę prowadzenia reklamy w duchu dobrych obyczajów oraz odpowiedzialności społecznej.

Zespół Orzekający zważył co następuje: 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

Zespół Orzekający dokonując oceny przekazu reklamowego uznał, że skarżona reklama nie naruszyła standardów wynikających z Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający pragnie podkreślić, iż przedmiotowa reklama stanowiła przykład retargetingu. Materiał nie był ponadto publikowany w przestrzeni ogólnodostępnej – trafił na skrzynkę pocztową online, do której założenia wymagane jest ukończenie 18 roku życia.

Dodatkowo Zespół Orzekający nie uznał, aby zdjęcie wykorzystane w kwestionowanym przekazie reklamowym naruszało ogólnie przyjęte standardy dobrych obyczajów.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się̨̨ udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały. 

 

Zdania odrębne

Brak.