Uchwała Nr ZO 06/12 w sprawie reklamy firmy Phenome Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 06/12 z dnia 25 stycznia 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/137/11

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Patrycja Nowakowska — przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Magdalena Czaja — członek,

na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/137/11 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Phenome Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy prasowej

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.


2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/137/11.
Przedmiotem skargi była reklama prasowa kosmetyków marki Phenome.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „reklama narusza art. 6 i 8 oraz 10 pkt. 1a KER, a także art. 16 pkt. 2 i 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Reklama dotyczy kosmetyków Phenome, które zawierają prawie wyłącznie naturalne i organiczne substancje. Wskazuje, że kosmetyki naturalne powodują znacznie mniej uczuleń, niż syntetyczne. Użyto w niej stwierdzeń:
płacąc za zwykły krem, większość pieniędzy wydajemy na… „szkodzenie sobie”,
szkodzą skórze (w odniesieniu do parafiny, olejów mineralnych i silikonów) oraz
dlaczego mielibyśmy używać czegoś, co w innej sytuacji traktujemy jako truciznę?
Obowiązujące przepisy zezwalają na stosowanie w kosmetykach parafiny, olejów mineralnych i silikonów uznanych przez kompetentne władze UE za bezpieczne. Ponadto nie opublikowano dotychczas badań, które potwierdzałyby, że kosmetyki naturalne uczulają rzadziej, niż pozostałe. Zgodnie z art. 11 ustawy o kosmetykach każdy kosmetyk podlega ocenie bezpieczeństwa. Ocena musi zakończyć się wynikiem pozytywnym, aby kosmetyk mógł być wprowadzony do obrotu (zgodnie z art. 4 ustawy kosmetyk nie może szkodzić zdrowiu ludzi).
Cytowany przekaz wprowadza konsumenta w błąd i może wywoływać lęk wśród konsumentów. Konsument może uzyskać fałszywe wyobrażenie, że legalnie stosowane składniki kosmetyków, a także kosmetyki spełniające wysokie wymagania prawa w zakresie bezpieczeństwa, które zawierają te składniki – szkodzą zdrowiu. Cytowany przekaz dyskredytuje legalnie wprowadzane do obrotu kosmetyki i ich składniki, a tym samym, w opinii Związku jest czynem nieuczciwej konkurencji.
Związek domaga się wstrzymania publikacji reklam zawierającej cytowane sformułowania i uznania jej za sprzeczną z art. 6 i 8 KER. Wyrazem uznania błędu powinno być zamieszczenie w mediach, w których reklama zaistniała, takiej samej wielkości informacji ze sprostowaniem.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 6 Kodeksu Etyki Reklamy) zgodnie z którym „bez uzasadnionej konieczności powodowanej np. względami społecznymi i profilaktyką, reklamy nie mogą motywować do zakupu produktu poprzez wykorzystywanie zdarzeń losowych, wywoływanie lęku lub poczucia strachu.”

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Ponadto wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy ponieważ, reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Jednocześnie zarzucił niezgodność reklamy z art. 16 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503), art. 16. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:
1) reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;
2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;
3) reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;
4) wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji;
(…)

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nadużywa zaufania odbiorców i wprowadza konsumentów w błąd informując, że kosmetyki nieorganiczne (tzw. kosmetyki luksusowe) są m.in. „zrobione z resztek pozostałych po rafinacji ropy naftowej” oraz „dają wrażenie nawilżenia, ale szkodzą skórze”.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama nie mieści w ramach przyjętych norm etycznych, ponieważ dyskredytuje kosmetyki nieorganiczne, a wyrażanie w reklamie tak kategorycznych stwierdzeń wymaga poparcia dowodami, które przez Skarżonego nie zostały przedstawione.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.