Uchwała Nr ZO 117/17 w sprawie reklamy internetowej produktu na Empik.com

Uchwała Nr ZO 117/17
z dnia 30 listopada 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/150/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marta Macke – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Monika Masewicz – członek,

na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/150/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/150/17.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa tablic geograficznych dostępnych na stronie sklepu internetowego empik.com.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„(link do produktu na stronie Empik.com) Zamówiłem produkt którego link podałem wyżej, miał on okładkę inną niż przestawioną na stronie, moja reklamacja została rozpatrzona pozytywnie, ale na stronie pomimo upływu czasu nadal jest prezentowana inna wersja produktu. Moim zdaniem jest to wprowadzanie konsumentów w błąd. Po więcej załączników proszę zgłosić się mailowo.” – pisownia oryginalna

uzupełnienie skargi:

„Książkę o takiej okładce otrzymałem zamiast tej na stronie. (załącznik 1)” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 pkt. a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W odpowiedzi na informację o wpłynięciu skargi konsumenckiej K/l50/17 otrzymanej przez Empik S.A. (dalej: «Empik») w dniu 11 października 2017 r., przedstawiamy poniżej szczegółowe stanowisko Empik odnośnie skargi i wnosimy o jej oddalenie w całości.

Na wstępie informujemy, iż okładka przedmiotowej książki (Tablice Geograficzne, wyd. Greg) widoczna na stronie sklepu internetowego empik.com, została zmieniona i dopasowana do wyglądu produktu, który otrzymuje konsument. W załączeniu przesyłamy zrzut z ekranu.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż Empik nie otrzymał żadnej innej skargi dotyczącej prezentacji niniejszego produktu na stronieempik.com, a reklamacja złożona przez konsumenta, który zdecydował się na złożenie skargi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, została rozpatrzona przez Em pik pozytywnie. Klient otrzymał zwrot należności bez konieczności odsyłania reklamowanej pozycji.

Empik chciałby dodatkowo poinformować, iż potwierdził z Wydawcą przedmiotowej książki, że zdjęcie okładki jest zgodne z produktem przez nich wydawanym. Uprzednio na stronie samego Wydawcy okładka przedmiotowej książki była błędna i niezgodna z tym co dostarczali dostawcy do Empik.
Jednocześnie informujemy, że Grupa Empik stoi na straży wspierania i promowania legalnej kultury oraz przestrzegania przepisów dotyczących ochrony praw konsumenta. W ramach swojej działalności, podejmuje działania zgodne z Kodeksem Etyki Reklamy. Celem Grupy Empik jest wykonywanie działań z najwyższą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Intencją Grupy Empik w żaden sposób nie jest nadużywanie zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywanie jego braku doświadczenia lub wiedzy.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

W związku z powyższym wnosimy o oddalenie skargi z uwagi na fakt, że przedmiotowa sprawa została w ocenie Empik wyjaśniona i poczynione zostały odpowiednie środki naprawcze.

Załączniki:
– pełnomocnictwo wraz z wydrukiem z KRS;
– zrzut z ekranu.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również w przedmiotowej reklamie treści nadużywających zaufania odbiorców lub wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy, ani treści wprowadzających odbiorców w błąd.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.