Uchwała Nr ZO 69/14 w sprawie reklamy firmy Nazwa.pl SA


Uchwała Nr ZO 69/14
z dnia 2 września 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/38/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Jarosław Sobolewski – przewodniczący,
2) Małgorzata Ołdak – członek,
3) Wojciech Piwocki – członek,

na posiedzeniu w dniu 2 września 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/38/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy nazwa.pl SA z siedzibą w Krakowie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/38/14.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa serwisu nazwa.pl

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„miejsce emisji: www.tvn24.pl
produkt: nazwa.pl
opis reklamy: Baner reklamowy serwisu internetowego nazwa.pl zawierający hasło “nie daj się związać” przedstawiający sytuację przemocy wobec kobiet
Treść skargi: Reklama serwisu nazwa.pl pod hasłem “nie daj się związać” zilustrowana jest sceną przemocy – przedstawia związaną i zakneblowaną młodą dziewczynę, którą wiąże tajemniczy brodaty mężczyzna w ciemnym tunelu. Nie odbieram hasła jako zabawne, tylko jako propagowanie treści związanych z przemocą wobec kobiet. Uważam za niedopuszczalne, że tego rodzaju banery wiszą na głównej stronie jednego z większych serwisów informacyjnych w Polsce.”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 5 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklamy nie mogą zawierać elementów, które zachęcają do aktów przemocy.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„W odpowiedzi na Państwa pismo pragniemy poinformować, że nasza spółka zaprzestała stosowania reklamy, o której mowa w nadesłanym przez Państwa piśmie.
Jednocześnie w nawiązaniu do pkt. 40 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013 r., który został nam przez Państwa udostępniony, jako podmiot uprawniony z tytułu majątkowych praw autorskich do wszystkich elementów utworu w postaci reklamy, o której mowa w nadesłanym do nas piśmie pragniemy zastrzec, że nie wyrażamy zgody na rozpowszechnianie przez Państwa tejże reklamy, ani jej elementów, w tym w szczególności w branżowych środkach przekazu.” – pisownia oryginalna

Podczas posiedzenia Skarżony wyjaśnił, że zamysł kampanii reklamowej był inny – reklamy miały być utrzymane w konwencji filmów grozy. Skarżony potwierdził, że zdjęcie do przedmiotowej reklamy zostało dobrane niefortunnie – Skarżony nie chciał w reklamach promować przemocy wobec kobiet.
Skarżony poinformował także, że zdjął reklamę natychmiast po otrzymaniu skargi.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącą.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama promuje agresywne zachowanie.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie jest zgodna z przyjętymi normami społecznymi i poniża kobiety.

Jednocześnie, Zespół Orzekający docenił działania Skarżonego, który natychmiast po otrzymaniu informacji o złożonej skardze zdjął reklamę.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.