Uchwała Nr ZO 95/15 w sprawie reklamy firmy McDonald’s Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 95/15
z dnia 7 lipca 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/52/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Kowalczyk – przewodniczący,
2) Barbara Król – członek,
3) Andrzej Garapich – członek,

na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/52/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy McDonald’s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/52/15
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna sieci restauracji McDonald’s.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„opis reklamy: Reklama przedstawia uczniów wraz z nauczycielem wychowania fizycznego. Po wysiłku fizycznym nauczyciel proponuje uczniom pójście do Mc Donald’s, często powtarzając zdanie “no i fajnie”.
https://www.youtube.com/watch?v=ja1FpX2BqzQ
Treść skargi: Jestem zwolenniczką zdrowego i aktywnego życia. Współpracuję z młodymi ludźmi, którzy wyglądem fizycznym odbiegają od uczniów z reklamy. Ich wygląd jest niepokojący.. Reklama przedstawia nauczyciela jako autorytet, który po zajęciach (jak wiemy, co 3 dziecko ma zwolnienie z wf…) proponuje pójście na fast-fooda. Patrząc na ostatnie statystyki, taka reklama nie powinna być kierowana do młodych ludzi.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 1 Załącznika 2 do Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego, „reklama produktów żywnościowych nie może być kierowana bezpośrednio do dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Szanowni Państwo, w odpowiedzi na pismo z dnia 12 czerwca 2015 roku zawierające informację o skardze konsumenckiej dotyczącej reklamy telewizyjnej oferty 2 FOR U, która została wyemitowana w telewizji TVN w dniu 11.03.2015 roku o godzinie 18:30 uprzejmie informujemy, że nie zgadzamy się z przedstawionym w piśmie zarzutem, jakoby wyemitowanie tej reklamy stanowiło naruszenie art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy Rady Reklamy oraz art. 1 Załącznika Nr 2 do tego dokumentu – Standardy Reklamy Żywnościowej skierowanej do dzieci. Innymi słowy, nie zgadzamy się z zarzutem, jakoby wyemitowanie tej reklamy naruszało dobre obyczaje, poczucie odpowiedzialności społecznej lub zasady uczciwej konkurencji; całkowicie niezrozumiałym jest także zarzut, jakoby telewizyjna reklama oferty 2 FOR U skierowana była bezpośrednio do dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia.
Przedmiotowa reklama przedstawia grupę dorosłej i prawie dorosłej młodzieży (licealistów i studentów), która po treningu sportowym udaje się, za sugestią trenera, do restauracji McDonald’s na zasłużony, ponieważ uzasadniony wysiłkiem fizycznym, posiłek. Jest to grupa znajomych, którzy uczęszczają wspólnie na zajęcia sportowe i do tego rodzaju konsumentów – młodzieży aktywnie spędzającej czas – adresowana jest przedmiotowa reklama.
Zarzut, jakoby grupą docelową tejże reklamy były dzieci przed ukończeniem 12 roku życia nie ma uzasadnienia ani w treści, ani tematyce reklamy, nie przemawiają również za taką supozycją zastosowane w reklamie środki artystycznego wyrazu, jak scenariusz, dialogi, postacie. W naszej ocenie, konstatacja jakoby przedmiotowa reklama adresowana była do dzieci, zwłaszcza tych nieuczestniczących w zajęciach wychowania fizycznego lub promowała szkodliwe wzorce zachowań żywieniowych, nie jest możliwa bez uprzedzeń do marki McDonald’s.
Niewątpliwie reklama ta wykorzystuje mechanizm skojarzenia potrzeby zaspokojenia głodu, jaki towarzyszy wysiłkowi fizycznemu, z ofertą 2 for U marki McDonald’s, dającą możliwość nabycia stosownej, umiarkowanej ilość wysokiej jakości produktów za przystępną cenę. Reklama ukazując młodych ludzi uprawiających sport, przeciwnie niż to sugeruje skarżąca, nie zniechęca, tylko promuje aktywność fizyczną, realizując tym samym jedno z założeń polityki reklamodawcy jakim jest popularyzacja zdrowego i aktywnego trybu życia.
Kończąc pragniemy przypomnieć, że dewizą McDonald’s jest dobro i zadowolenie naszych Gości, którą realizujemy oferując posiłki wysokiej jakości (good food served fast) i dostarczając naszym gościom pełnej informacji o ich wartościach odżywczych, tak by mogli dokonywać świadomego i odpowiedzialnego wyboru zbilansowanej diety.”- pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą.
Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie jest kierowana bezpośrednio do dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia.
Zespół Orzekający wskazał, że oceniając przekaz reklamowy wziął pod uwagę że przedmiotowa reklama przedstawiając grupę młodzieży trenującą pod okiem trenera koszykówki, promuje aktywny tryb życia.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.