Uchwała Nr ZO 94/15 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 94/15
z dnia 7 lipca 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/46/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Kowalczyk – przewodniczący,
2) Barbara Król – członek,
3) Andrzej Garapich – członek,

na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/46/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Aflofarm Farmacja Polska z siedzibą w Pabianicach (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/46/15
Przedmiotem skargi była reklama internetowa produktu o nazwie Stymen.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„Reklama telewizyjna Stymen zawiera treści seksualizujące i dyskryminujące ze względu na płeć. Promuje również naganne wzorce zachowania. Reklama pokazuje miejsce pracy. Występuje w niej mężczyzna (domyślnie menadżer-szef) ubrany w garnitur, który podkreśla jego status i profesjonalizm. Równocześnie aktorki występujące w reklamie (domyślnie pracownice) są ubrane w zupełnie inny sposób, nieodpowiadający miejscu, w którym się znajdują. Stroje mają na celu podkreślenie ich seksapilu i co najmniej w odniesieniu do dwóch aktorek nadają się raczej do klubu nocnego, a nie do biura, w którym toczy się akcja. Seksualizujący wizerunek kobiet jest podkreślony przez gesty i ruchy aktorek. Na końcu reklamy, domniemany szef oddala się razem z aktorkami, a hasło na końcu „jesteś zawsze gotowy” sugeruje, że szef jest gotowy do seksu z pracownicami. Reklama promuje styl zachowania, który nie jest odpowiedni dla miejsca pracy i ociera się o molestowanie. Pokazuje mężczyznę w roli szefa i macho oraz kobiety w roli pracownic, które są gotowe na seks z szefem, co podkreśla ich ubiór, gesty i zachowanie. Reklama przyczynia się do promocji negatywnych stereotypów, zgodnie z którymi kobieta w miejscu pracy może być traktowana jako obiekt seksualny, a nie jako pracownica, za którą stoi profesjonalizm, odpowiedni ubiór i zachowanie. Reklama więc utrwala stereotypy i jest dyskryminująca kobiety.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Szanowni Państwo, odpowiadając na zawarte w piśmie z dnia 27.05.2014 roku zarzuty uznania reklamy produktu Stymen za sprzeczną z art. 2 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, podnoszę, że powołany w skardze o sygn. akt K/46/15 spot reklamowy poprzez użyte środki wyrazu w żaden sposób nie jest sprzeczny z dobrymi obyczajami ani nie narusza żadnych norm moralnych. Ponadto dotyczy produktu wspomagającego funkcje seksualne, a więc skierowana jest do osób, które z różnych powodów odczuwają potrzebę lepszego zadbania o ten aspekt życia.
Reklama nie zawiera treści dyskryminujących kobiet. Przedmiotem reklamy jest lek na poprawę sprawności seksualnej mężczyzny, trudno więc żeby w reklamie nie występowały kobiety. Jednak ich udział w żaden sposób ich nie dyskryminuje ani tym bardziej nie kreuje negatywnego wizerunku kobiet.
Nie ma zatem wątpliwości, że reklama produktu Stymen nie narusza ww. zakazów jak również Kodeksu Etyki Reklamy, dlatego w tym stanie rzeczy wnosimy o odrzucenie skargi jako bezzasadnej.”- pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.
Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama zawiera treści dyskryminujące kobiety. Zdaniem Zespołu Orzekającego, reklama przedstawiając kobiety w seksualnych pozach balansuje na granicy wulgarności, tym samym kreuje negatywny wizerunek kobiet.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.