Uchwała Nr ZO 01/16 w sprawie reklamy firmy BM Kobylin Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 01/16
z dnia 13 stycznia 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/137/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca
2) Marta Macke – członek,
3) Joanna Łodygowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/137/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej firmy BM Kobylin Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/137/15
Przedmiotem skargi była reklama radiowa dotycząca skupu zbóż.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„produkt: Skup zbóż przez BM Kobylin
opis reklamy: ,,…to ile ten Kobylin ma samochodów ? Panie, więcej niż Rusek wojska.”
Treść skargi: Chcemy żeby nas szanowano w świecie, nie lubimy jak na nas mówią ,,Polaczki” , bo jest to obraźliwe , a sami robimy to samo. Dla mnie niedopuszczalne jest w dobie sytuacji międzynarodowej używanie sformułowania ,,więcej jak Rusek wojska” zdecydowanie można to zastąpić czym innym nie wzbudzającym kontrowersji.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.
Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu. Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę.
„Niniejszym działając w imieniu spółki BM Kobylin Sp. z o.o., pełnomocnictwo w załączeniu, w odpowiedzi na pismo datowane na dzień 3 grudnia 2015 roku, wnoszę o oddalenie skargi konsumenckiej na reklamę radiową emitowaną w Radio Opole jako bezzasadnej.

Uzasadnienie
Skarga konsumencka na reklamę spółki BM Kobylin Sp. z o.o., która wpłynęła do Biura Rady Reklamy, nie znajduje uzasadnienia w okolicznościach faktycznych i prawnych niniejszej sprawy.

Powyższe uzasadnione jest faktem, iż reklama spółki BM Kobylin Sp. z o.o. dotycząca skupu zbóż, emitowana w Radio Opole, w chwili obecnej nie jest już rozpowszechniana.

Mając na uwadze powyższe, wskazać zatem należy, iż prowadzenie dalszego postępowania w niniejszej sprawie nie znajduje uzasadnienia, tym samym zasadnym i koniecznym jest wniosek o oddalenie skargi konsumenckiej.”. – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącą.
Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami. W potocznym języku forma „Rusek” oznacza lekceważące określenie osoby narodowości rosyjskiej i taka definicje podaje również “Słownik języka polskiego”. Tym samym niniejsze sformułowanie użyte w reklamie może dyskryminować Rosjan.

Zespół Orzekający stwierdził, że na reklamodawcach spoczywa szczególna odpowiedzialność za staranny, niegodzący w powszechne odczucie dobrych obyczajów, wybór treści i formy reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.