Uchwała Nr ZO/016/22o z dnia 10 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w połączonych sprawach o sygn.: KER/024/22 oraz KER/026/22