Uchwała Nr ZO 04/09 w sprawie reklamy firmy Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 04/09 z dnia 20 stycznia 2009 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/165/08

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Cezary Antoń — przewodniczący,
2) Anna Grzelońska — członek,
3) Krystyna Jarosz — członek,

na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2009 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt, K/165/08 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia

skargę oddalić.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/165/08.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna usługi dostępu do Internetu blueconnect z notebookiem HP Mini-Note PC za 1 zł”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „zarówno ta konkretna reklama, jak i część innych reklam usług bezprzewodowego internetu głownie w sieci ERA wprowadza w błąd bowiem jasno mówi się tam o “nieograniczonym dostępie do internetu”, podczas gdy zapisy regulaminu jasno mówią o tym, że OGRANICZA się prędkość przesyłu danych po przekroczeniu transferu w wysokości 1 GB. Takie ograniczenie skutecznie uniemożliwia korzystanie z sieci i jakkolwiek by na to nie patrzeć, to jest to ograniczenie. Sam dwa lata temu wpadłem w pułapkę kupując usługę blueconnect nie mając świadomości tego, iż po przekroczeniu określonego transferu następuje ograniczenie w prędkości przesyłania danych.”

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”
Jednocześnie, arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;
c) warunków dostawy, wymiany, zwrotu, napraw i konserwacji; (…)

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi i nie uczestniczył w posiedzeniu.
Ustosunkowując się do zarzutów zawartych w skardze, Skarżony poinformował, że emisja reklamy miała miejsce w dniach od 24 listopada 2008r. do 7 grudnia 2008r. W związku z tym w dniu otrzymania przez Skarżonego zawiadomienia o skierowaniu skargi konsumenta do rozpatrzenia przez Zespół Orzekający, skarżona reklama nie była już emitowana. Zakończenie emisji reklamy 7 grudnia br. nie stanowi bynajmniej czynu mającego na celu eliminację przez Skarżonego jakiegoś nieprawidłowego działania Spółki natomiast jest naturalną konsekwencją prowadzenia zaplanowanej uprzednio kampanii reklamowej dotyczącej usługi. Celem jednakże odniesienia się do twierdzeń przedstawionych przez konsumenta w skardze poniżej podajemy także treść informacji reklamowej zamieszczonej w 30 sekundowym Spocie TV :

„Uwolnij swój internet przełączając się na blueconnect. Najszybszy bezprzewodowy Internet.
A teraz nowość: super mały, super lekki, super mobilny netbook HP za złotówkę z abonamentem za 89 zł w ofercie blueconnect z nieograniczonym dostępem do Internetu.
Mini Netbook, maximum korzyści. Takie rzeczy tylko w Erze.”

Oprócz powyższego tekstu mówionego przez lektora w reklamie jest umieszczony napis: „Szczegóły oferty na www.era.pl” oraz: „Ceny zawierają VAT”.
Skarżony poinformował, że „jak wynika z powyższego komunikatu nieograniczony dostęp do Internetu jest możliwy dzięki mobilnemu netbookowi, którego zasadniczą właściwością jest przenośność pozwalająca mieć dostęp do Internetu wszędzie tam gdzie ów netbook mamy. Możność dostania się do Internetu jest więc niczym nieskrępowana, nieograniczona wszędzie tam gdzie będziemy mieli przy sobie netbook, przy pomocy którego, posiadając usługę blueconnect, można korzystać z Internetu. Wniosek konsumenta, iż zmiana prędkości przesyłu danych jest tożsama z ograniczonością dostępu do Internetu jest zatem błędny. Jak wynika z powyższego twierdzenie konsumenta zawarte w skardze, że reklama wprowadza w błąd jest całkowicie chybione, ponieważ komunikat reklamowy jest prawdziwy i rzetelny, a nawet biorąc pod uwagę zwięzłość treści i zaledwie 30 sekundowy czas trwania reklamy, bez wątpliwości pozostaje, iż reklama przedstawia treści zgodne z prawdą. Co więcej, nawet podstawowe założenie przekazu reklamowego, jakim jest zachwalanie przez przedsiębiorcę produktu lub usługi w celu wywołania zainteresowania zawarciem umowy, nie przysłoniło Skarżonej konieczności podania w reklamie informacji prawdziwych w sposób nie wprowadzający w błąd. Intencją konsumenta nie może przecież być ograniczenie prawa Skarżonej jako przedsiębiorcy do stosowania w ogóle reklamy jako środka promocji swoich produktów i usług lub żądanie aby Skarżona posługiwała się wyłącznie informacją czyli przekazem posiadającym treść pozbawioną oddziaływania emocjonalnego lub ocen. Nawet przyjmując odmienne rozumienie treści zawartych w przekazie reklamowym, tj. rozumienie polegające na tym, że określenie „nieograniczony dostęp do Internetu” ma dotyczyć właściwości usługi blueconnect, chybionym jest wniosek, że jest to określenie wprowadzające w błąd. Posiadając usługę blueconnect dostęp do Internetu możliwy jest bowiem w każdym miejscu (przy założeniu oczywiście jednoczesnego posiadania komputera).

Nadto, tak jak w przypadku świadczenia przez Skarżonego innych usług, przed zawarciem umowy klient ma możliwość zapoznania się z warunkami świadczenia usługi zawartymi w regulaminie świadczenia usługi, który zostaje mu także doręczony. W niniejszym przypadku są to Warunki Oferty Promocyjnej „blueconnect z netbookiem HP Mini_Note PC za 1 zł w sieci Era” (dalej jako: „Regulamin”; w załączeniu). Zapoznanie się z zasadami świadczenia przez Skarżonego, jako operatora, usługi ma podstawowe znaczenie przy podjęciu decyzji odnośnie zawarcia umowy. Regulamin jest dostępny tak na stronie www.era.pl (co zostało podane w Reklamie) jak i w salonach i sklepach Skarżonego. Nie będzie zatem uzasadnione obciążanie Skarżonego odpowiedzialnością za ewentualne nie zapoznanie się klienta z warunkami, na jakich zawiera umowę w sytuacji kiedy Skarżony rzetelnie i w sposób nie odbiegający od treści reklamy, przedstawia warunki świadczenia usług w powszechnie dostępnym Regulaminie.

Twierdzenie Skarżącego, że zmiana prędkości przesyłu danych „skutecznie uniemożliwia korzystanie z sieci” należy traktować już nawet nie jako przesadzone, ale całkowicie nieprawdziwe. Nawet w sytuacji, kiedy Skarżony jako operator korzysta z prawa do zmiany parametrów technicznych świadczonej usługi po przekroczeniu 1 GB transferu danych w danym cyklu rozliczeniowym, korzystanie z sieci jest możliwe. Trzeba zauważyć, że zmiana tych parametrów nie odbywa się automatycznie, a Regulamin mówi o „zastrzeżeniu prawa do zmiany do zmiany parametrów technicznych świadczonej usługi po przekroczeniu 1 GB transferu w danym cyklu rozliczeniowym”.

Jak wynika z treści skargi Skarżący korzysta z usługi blueconnect świadczonej przez Skarżonego; jak wynika z pisma konsumenta do zawarcia umowy doszło dwa lata temu. Skarżony nie może w niniejszej odpowiedzi odnieść się do tego faktu, ponieważ nie są znane dane konsumenta, nie wiadomo też czy i ewentualnie w jakim zakresie konsument wnosił z tytułu korzystania z usługi blueconnect reklamację.

Skarżony nie może również w niniejszej odpowiedzi odnieść się do wypowiedzi konsumenta, iż „…część innych reklam usług bezprzewodowego Internetu (…) wprowadza w błąd(…)”, ponieważ konsument nie wskazuje, o których reklamach pisze. Skarżona wnioskuje, że wypowiedź konsumenta nawet nie dotyczy reklam Skarżonej („głównie w sieci Era”). W związku z tym ewentualne zarzuty dotyczące reklam innych przedsiębiorców winny być, zdaniem Skarżonego, podstawą odrębnego postępowania.

Również nie jest zasadne zdaniem Skarżonego odniesienie się do propozycji Skarżącego sprawdzenia innych reklam dotyczących bezprzewodowego dostępu do Internetu. Skarżona wnioskuje, że powyższa sugestia nie jest skierowana do Skarżonej.

Wobec powyższego Skarżony wniósł o oddalenie skargi konsumenta.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego uznając, że przedmiotowa reklama nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy ponieważ przedstawia informacje prawdziwe.

W opinii Zespołu Orzekającego użyte w reklamie określenie „nieograniczony dostęp do Internetu” dotyczy właściwości usługi. Usługa blueconnect umożliwia dostęp do Internetu w każdym miejscu (gdzie jest zasięg), przy jednoczesnym posiadaniu komputera.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.