Uchwała Nr ZO/054/22u z dnia 8 czerwca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/068/22

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

  • Wojciech Piwocki – Przewodniczący;

  • Zofia Sanejko – Członkini;

  • Dorota Kotowska- Symes – Członkini;

na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2022 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/068/22, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy gry hazardowej

postanawia

skargę oddalić.

 

Uzasadnienie

Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż w przypadku przedmiotowej reklamy nie doszło do naruszenia standardów określonych w Kodeksie Etyki Reklamy, w szczególności nie doszło do naruszenia zapisów ogólnych zapisów dot. obowiązku prowadzenia reklamy w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający wskazał, iż określenie wykorzystane w reklamie tj. u nas nigdy nie przestaje padać, odnosi się w sposób jasny do padających wygranych oraz nie ma wykorzystanego pojęcia „padają kule”, pomimo faktu, iż w reklamie „występują” kule do gry. Przedmiotowa reklama utrzymuje tradycyjną formę reklam tworzonych od lat przez Skarżonego i nawiązuje do tradycyjnego przekazu oraz mieści się w dopuszczalnej kreacji artystycznej. „

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżącego reklama cyt. w realiach aktualnej wojny za naszą wschodnią granicą i tysięcy ofiar cywilnych tekst [o „padaniu” przyp. red.] taki wydaje co najmniej nie na miejscu, nawet jeżeli został on stworzony zaraz przed jej wybuchem.

Skarżony odrzucił stawiane mu zarzuty wskazując, iż przedmiotowa reklama pozostaje spójna z innymi reklamami stworzonymi przez reklamodawcę dotychczas. Skarżony ponadto wskazał, iż ocena Skarżącego stanowi jego subiektywne odczucie i w żaden sposób nie nawiązuje do toczącego się konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Ponadto, Skarżony w sposób obiektywny wspiera inicjatywy wspierające Ukrainę w zakresie wsparcia dla ofiar toczącej się wojny.

Zdania odrębne

brak