Uchwała Nr ZO/061/22u z dnia 15 czerwca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/049/22

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Elżbieta Kondzioła – Przewodnicząca;
• Olaf Krynicki – członek;
• Jacek Pawlak – członek;

na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2022 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/049/22, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko YES S.A. w Poznaniu (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy biżuterii

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie


Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż w przypadku przedmiotowej reklamy nie doszło do naruszenia standardów wynikających z Kodeksu Etyki Rady Reklamy. W ocenie Zespołu Orzekającego kwestionowana reklama odnosi się do prawa każdego człowieka do określenia swojej tożsamości, również płciowej.

W ocenie Zespołu Orzekającego przekaz reklamowy odnoszący się do ogólnych zasad tolerancji, humanizmu oraz odpowiedzialności społecznej pozostaje spójny z ogólnymi zasadami reklamy, w tym zasadą zakazu dyskryminacji.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżącego reklama w sposób niedopuszczalny odnosi się swoim hasłem reklamowym do cyt. „ideologii gender”. Dodatkowo Skarżący uznał je za cyt. “subiektywne traktowanie rzeczywistości i faktów w oparciu o własne samopoczucie”.

Skarżony odrzucił stawiane mu zarzuty wskazując, iż jego hasło reklamowe wpisuje się w ogólną kampanię reklamową, która zakłada promocję zasad inkluzji społecznej oraz antydyskryminacji. Skarżony odrzucił argumentację Skarżącego według którego miał podważać obiektywne postrzeganie rzeczywistości.


Zdania odrębne
Brak