Uchwała Nr ZO/063/21o z dnia 23 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/069/21

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3

00-785 Warszawa

 

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń́ Rada Reklamy, w składzie:
  • Mikołaj Janicki – przewodniczący;
  • Ewelina Czuba – członkini;
  • Jacek Pawlak – członek;

 

DO

 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

AMREST Sp. z o.o. , z siedzibą we Wrocławiu, zwany dalej „Reklamodawcą”.

 

 

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

 

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń́́ wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę̨̨ interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod katem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/069/21. Przedmiotem skargi była reklama internetowa dostępna w dniu 28 kwietnia 2021 r.

 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w reklamie dopatrzył się naruszenia prowadzenia reklamy w duchu dobrych obyczajów, odpowiedzialności społecznej oraz uczciwej konkurencji, a także w zakresie zakazu wprowadzania konsumenta w błąd oraz faktycznego wprowadzania go w błąd w zakresie właściwości reklamowanego produktu.

 

Treść reklamy:

 

[Hasło reklamowe]: TWÓJ BOX – REAL DEAL 26.99 ZŁ Druga puszka gratis!

 

Treść skargi:

 

Kolejna nieetyczna reklama Pizza Hut.  Firma umieszcza na zdjęciu puszki coca-coli, których nie ma w zestawie. Klient zamawia , bo przecież w zestawie będą dwie puszko coca-coli. Oczywiście przy dostawie okazuje się, że nie ma ani pierwszej ani drugiej coca-coli. Na zdjęciu są dwie puszki coca-coli. w dostawie nie ma żadnej. Prawdopodobnie by dostać druga puszkę coca-coli trzeba było domówić do zestawu ze zdjęcia dodatkową puszkę coca-coli by otrzymać kolejną gratis. Klient widząc na zdjęciu , że otrzyma w zestawie dwie puszki nie domawia kolejnej trzeciej bo mu nie potrzebna. W efekcie firma Pizza Hut zgarnia należność za zestaw nie dostarczając żadnej puszki coli klientowi i w ten sposób zarabia oszukując klienta. Tego typu reklama to czyste “dziadostwo”. Tego typu nieetyczna reklama powinna być eliminowana z rynku i surowo karana, bowiem świadomie wprowadza zdjęciem obiecanego zestawu w błąd. W zestawie nie będzie żadnej Coca-Coli. [pisownia oryginalna]

 

Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

 

Zespół Orzekający uznał za zasadne odrzucenie przedmiotowej skargi, zważywszy na brak faktycznego potwierdzenia ze strony Skarżącego zaistniałej sytuacji. W ocenie Zespołu Orzekającego pozostaje to niemożliwe do zweryfikowania w obecnej sytuacji.

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań́́ prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń́́ Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się̨̨ udzielić́́ wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować́́ najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść́́ Wniosku oraz na podstawie pkt. 43 ust. 1 lit. a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały.