Uchwała Nr ZO 110/12 w sprawie reklamy firmy OCEANIC S.A.

Uchwała Nr ZO 110/12 z dnia 20 września 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/81/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Melania Popiel — przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Marek Janicki — członek,

na posiedzeniu w dniu 20 września 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/81/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko OCEANIC S.A. z siedzibą w Sopocie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy prasowej


postanawia

oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/81/12.
Przedmiotem skargi była reklama prasowa kremu do twarzy wykorzystująca wizerunek piosenkarki Moniki Brodki.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, że „jest oczywiste i logiczne, że krem oznaczony jako “30+” przeznaczony jest dla osób powyżej 30 roku życia. Tymczasem w reklamie pojawia się Monika Brodka, piosenkarka, która – jak wiadomo z ogólnie dostępnych źródeł – urodziła się 7 lutego 1987 roku, a więc ma niewiele ponad 25 lat. Cudowny krem firmy AA zapewne potrafi wygładzić skórę 30-latki, ale z całą pewnością nie może obniżyć jej biologicznego wieku o 5 lat. W tym sensie reklama wprowadza w błąd w wyjątkowo niedobry sposób, mamiąc kobiety nierealnymi efektami.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust.1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 lipca 2012 r. doręczone do siedziby OCEANIC S.A. w dniu 13 lipca 2012 r., wzywające do ustosunkowania się do zarzutów sformułowanych w skardze konsumenckiej dotyczącej reklamy produktów OCEANIC S.A. z serii AA Technologia Wieku, Skarżony przedstawił stanowisko w niniejszej sprawie.

Skarżony wskazał, że w przedmiotowej reklamie wykorzystującej wizerunek piosenkarki Moniki Brodki, Skarżący zarzucił, iż „reklama wprowadza w błąd w wyjątkowo niedobry sposób, mamiąc kobiety nierealnymi efektami”. Ponadto skarżący stwierdza, iż krem oznaczony jako /30+/ przeznaczony jest dla osób powyżej 30 roku życia, zaznaczając jednocześnie, iż występująca w reklamie Pani Monika Brodka w chwili publikacji materiału reklamowego ma niewiele ponad 25 lat. Skarżący stwierdza ponadto, iż nie ma możliwości obniżenia biologicznego wieku Pani Brodki o 5 lat. W oparciu o załączona skargę Rada Reklamy przywołała dwa artykuły Kodeksu Etyki Reklamy tj. art. 8 i art. 10.

Zdaniem Skarżonego, reklama produktów z serii AA Technologia Wieku 30+ nie narusza przywołanych wyżej art. 8 i art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy. Przedmiotowa reklama kremu nie nadużywa bowiem zaufania odbiorcy, ani nie wykorzystuje braku doświadczenia lub wiedzy. Ponadto publikowana reklama nie wprowadza w błąd odbiorców w odniesieniu do istotnych cech produktu, tj. składu, metody produkcji, przydatności, ilości i pochodzenia. Z reklamy wynika wyraźnie, iż produkty AA Technologia Wieku to produkty kosmetyczne przeznaczone dla osób o skórze wrażliwej i skłonnej do alergii. Zadaniem reklamowanego produktu jest kompleksowa pielęgnacja skóry poprzez jej nawilżanie, odżywianie i wygładzanie. W produkcie z tej serii zastosowano technologię MICRO LIPID SYSTEM będącą przedmiotem zgłoszenia patentowego. Produkt przed wprowadzeniem na rynek został pieczołowicie przebadany pod kątem bezpieczeństwa dla potencjalnych użytkowników oraz pod kątem efektów pielęgnacyjnych. Oznaczenie na kartoniku reklamowanego produktu /30+/ informuje, dla jakiej grupy wiekowej dany produkt jest rekomendowany, czyli dla grupy około 30 roku życia. Zaznaczyć należy, iż „rekomendowany” nie oznacza, iż osoby z innych grup wiekowych nie mogą stosować takich produktów. Brak jest również ograniczeń odnośnie płci osób stosujących wspomniane produkty, albowiem mogą być używane zarówno przez kobiety jak i przez mężczyzn. Idąc tokiem myślenia skarżącego, można by dojść do nieprawidłowego wniosku, iż kremy z serii AA Technologia Wieku są wyłącznie przeznaczone dla kobiet powyżej 30 roku życia. A jak podniosłem, taki wniosek jest z gruntu błędny. Wykorzystywanie w reklamach, np. kosmetyków, osób publicznie znanych i cenionych jest praktyką powszechnie stosowaną i jak najbardziej zgodną z prawem. W przedmiotowej reklamie brak informacji na temat wieku Pani Moniki Brodki, brak również sugestii odnośnie tego, iż stosowanie tych produktów pociągnie za sobą skutek w postaci upodobnienia się do prezentowanej gwiazdy. W żadnym miejscu przedmiotowej reklamy nie występuje informacja , iż prezentowany w niej produkt może zmieniać wiek biologiczny użytkownika.

W opinii Skarżonego, publikacje reklam produktów z serii AA Technologia Wieku nie wprowadzają w błąd odbiorców i nie naruszają przywołanych wcześniej artykułów Kodeksu Etyki Reklamy.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie narusza norm Kodeksu Etyki Reklamy.
Zespół Orzekający odnosząc się do zarzutów podniesionych w skardze, zwrócił uwagę, iż reklamowany produkt zawiera jedynie rekomendację dla jakiego wieku krem jest przeznaczony. Z uwagi na to, iż sposób i rodzaj pielęgnacji skóry zależy nie tylko od wieku, lecz również od innych czynników, typu poziom nawilżenia skóry, wrażliwość, poziom odżywienia itp. krem może być używany również przez młodsze konsumentki.
Jednocześnie, Zespół Orzekający zaapelował, aby reklamodawcy zwracali baczną uwagę i ze szczególną starannością dobierali twarz kampanii reklamowej do rekomendacji wiekowych umieszczanych na produktach.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.