Uchwała Nr ZO/111/23o z dnia 22 listopada 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/121/23

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy,
w składzie:

 

  • Zuzanna Warowna – Toruńska – członkini
  • Małgorzata Augustyniakczłonkini
  • Olaf Krynicki – przewodniczący

 

na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2023 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/121/23 złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez konsumenta (dane w aktach sprawy) przeciwko Kaufland Polska Markety sp. z o. o. sp. j. z siedzibą we Wrocławiu, dokonał oceny skarżonego przekazu reklamowego.

 

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów, Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedstawionego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

 

W skardze skierowanej do Komisji Etyki Reklamy (dalej także: „KER”) konsument (dalej także: „Skarżący”) wskazał, że Kaufland Polska Markety sp. z o. o. sp. j. z siedzibą we Wrocławiu (dalej także: „Skarżona”) stosowała reklamę internetową promującą spożywanie alkoholu, bez potwierdzenia wieku odbiorcy.

 

Zgodnie ze skargą:

 

Kaufland reklamuje promocje alkoholu na swojej stronie w gazetce online.

Na stronie Kauflandu jest slajder z reklamą alkoholu. Każdy to widzi, niezależnie od wieku. W ten sposób Kaufland promuje spożywanie alkoholu i zwiększanie jego spożycia ponad normę. Po kliknięciu na slajder bez logowania, bez potwierdzenia wieku ląduje się w gazetce promocyjnej. I tam mamy kolejne promocje alkoholu. Przecież to jest nielegalne, narusza ustawę o trzeźwości i narusza kodeks. Do tego dzieci i młodzież mają do tego wolny dostęp. Tam nawet nie ma informacji o szkodliwości alkoholu.

Przekaz został zakwalifikowany jako potencjalnie naruszający zasady etyki reklamy w zakresie wskazanym w art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 1 i 2 Załącznika 1, art. 8 pkt 1 Załącznika 1, art. 9 Załącznika 1, art. 10 Załącznika 1 Kodeksu Etyki Reklamy:

 

Art. 2 ust. 1

 

Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

 

Art. 2 ust. 1 i 2 Załącznika 1

 

  1. Reklama piwa powinna być zgodna z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
  2. Reklama piwa powinna być zgodna z zasadami zawartymi w przepisach Kodeksu Etyki Reklamy oraz przepisach niniejszego Załącznika.

 

Art. 8 pkt 1 Załącznika 1

 

Reklama piwa nie może przedstawiać ani zachęcać do nieodpowiedzialnego lub nadmiernego spożywania piwa. 

                                             

Art. 9 Załącznika 1

 

Reklama piwa nie może być w jakikolwiek sposób, ani poprzez jej treść, ani poprzez sposób przekazu, skierowana do osób poniżej 18 roku życia. W tym zakresie w stosunku do reklamy piwa nie obowiązuje treść Rozdziału IV Reklama skierowana do dzieci i młodzieży.

 

Art. 10 Załącznika 1

 

Producenci piwa, ich przedstawiciele lub agencje działające na rynku reklamy nie będą dokonywać jakichkolwiek płatności lub dokonywać innego rodzaju świadczeń za działania reklamowe skierowane do osób poniżej 18 roku życia i przeznaczone do publicznego rozpowszechniania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Ograniczenia te maja zastosowanie również do działań mających charakter  lokowania produktu (product placement).

 

Skarżony przedstawił stanowisko w sprawie i nie wyraził zgody na udział w postępowaniu przed KER.

 

Zespół Orzekający zważył, co następuje.

 

Zespół Orzekający uznał, iż skarżona reklama nie narusza ogólnie przyjętych norm etycznych.

 

W ocenie KER załączone przez Skarżącego zrzuty ekranu ze strony internetowej Skarżonej, w tym przedstawiające gazetkę promocyjną Skarżonej, nie stanowią dowodu na zachęcanie do nadmiernego spożycia promowanego tam piwa. Nadto, skarżone przekazy posiadają widoczne ostrzeżenia o zawartości alkoholu etylowego i informacje zakazie spożywana alkoholu przez nieletnich.

 

Niemniej, Zespół Orzekający zwraca uwagę na brak bramki wiekowej przy wejściu na główną stronę internetową Skarżonej, na której znajdował się jeden ze skarżonych przekazów promujących sprzedaż piwa. Mając na uwadze fakt, że reklama piwa stanowi odstępstwo od ogólnie przyjętej zasady zakazu reklamowania alkoholu, Zespół Orzekający pragnie podkreślić wagę szczególnej staranności przy kierowaniu tych reklam do odpowiedniej grupy docelowej, jaką stanowią osoby pełnoletnie. KER zwraca także uwagę, aby Skarżony dochował starań, by współpracujące z nim agencje reklamowe i inne podmioty promujące stosowały się do ww. zaleceń.

 

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść skargi, Zespół Orzekający ocenił przedmiotową reklamę jak powyżej. 

 

 

Zdania odrębne

Brak.

 

Zgodnie z pkt. 59 w zw. z art. 35 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący może odwoływać się od Uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni roboczych od doręczenia Uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane Zespołowi Orzekającemu w dacie podjęcia Uchwały, od której Strona wnosi odwołanie.