Uchwała Nr ZO/081/20u w sprawie Miele Sp. z o.o. z dnia 16 grudnia 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/180/20

Uchwała Nr ZO/081/20u

z dnia 16 grudnia 2020 r.

Zespołu Orzekającego

w sprawie o sygn. akt:

KER/180/20

 

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Wojciech Piwocki– przewodniczący,
  • Dorota Kotowska – członek,
  • Maciej Korobacz – członek,

 

na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2020 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/180/20 złożonej, na podstawie pkt. 11 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej Miele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

 

postanawia

– skargę oddalić.

 

  1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/180/20.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjnej produktów marki Miele.

 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Reklamowany produkt: odkurzacz

Treść reklamy: Zawsze miałam własne wyobrażenie o wolności. To wyjątkowa moc, która pozwala przekraczać granice. Gotowi na coś wyjątkowego? Innowacyjny odkurzacz triflex hx1. Przekonaj się o elastyczności konstrukcji 3 w 1. Niezwykła skuteczność dzięki technologii fortex i szerokiej elektroszczotce. Odkryj innowacje 3 w 1 od Miele

Skarga: Reklama wiąże poczucie wolności kobiety ze sprawnym sprzątaniem (dobry odkurzacz). Utrwala to szkodliwy stereotyp dotyczący roli społecznej kobiety, co w dobie aktualnych protestów jest szczególnie rażące i niestosowne. Gdyby pokazana została analogiczna reklama przedstawiająca mężczyznę byłoby to świadectwo równouprawnienia. W aktualnej postaci reklama odkurzacza firmy Miele budzi jedynie zażenowanie.”- pisownia oryginalna

 

W toku posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter – referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy:

Art. 2 ust. 1.      

Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Art. 4

Reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.

 

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu; Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści: „Szanowni Państwo, w odpowiedzi na niniejszą reklamację wyjaśniamy kwestię koncepcji reklamy telewizyjnej Miele, o której mowa w załączonych przez Państwa dokumentach:

Zaangażowanie mistrzyni świata w akrobacjach lotniczych do kampanii reklamowej odkurzacza Triflex związana jest z mottem przewodnim naszych globalnych kampanii strategicznych #lifebeyondordinary. Do współpracy przy kampaniach reklamowych zapraszamy osoby różnej płci, które charakteryzuje wspólna cecha a mianowicie przekraczanie granic czy to w biciu rekordów czy to w kreatywności. W tym przypadku chodzi o porównanie i analogię elastyczności odkurzacza oraz jego mocy do maszyn, które wykonują niesamowite manewry w powietrzu, dzięki współpracy człowieka i zaawansowanej technologii. Nie ma to nic wspólnego z przypisywaniem czynności odkurzania kobiecie. W reklamie sam odkurzacz prezentowany jest w neutralnym kontekście a czynność odkurzania nie jest przypisana żadnej płci.” – pisownia oryginalna

 

  1. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy. Zespół Orzekający uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie narusza dobrych obyczajów. Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie zawiera treści dyskryminujących kobiety. W związku z powyższym, na podstawie pkt. 43 ust. 1) lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały. Zgodnie z pkt. 51. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 43.