Uchwała Nr ZO 124/15 w sprawie reklamy firmy Polkomtel Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 124/15
z dnia 9 września 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/84/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,
2) Małgorzata Ołdak – członek,
3) Bohdan Pawłowicz – członek,

na posiedzeniu w dniu 9 września 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/84/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/84/15.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

produkt: Internet LTE bez limitu
opis reklamy: Informacja na stronie internetowej:
http://www.plus.pl/internet-lte/?gclid=CjwKEAjwsZyqBRCT1aq6qcD53DQSJACcen4C4s4ggE3D2rKuouHxXGzHMjAHxVS-ozO0UwstZYUk-BoCULjw_wcB&gclsrc=aw.ds
Internet LTE bez limitu danych po wyczerpaniu pakietu podstawowego.
Treść skargi: Reklama i informacja na stronie jednoznacznie wskazują na BRAK limitów pobierania danych po wyczerpaniu pakietu:
‘Po wykorzystaniu pakietu podstawowego: bez limitu pobieranych danych’.
Niestety, jak pokazuje praktyka, Plus ogranicza transfer powołując sie na ‘Fair Usage Policy’ i nakłada tzw. lejki. Są już tysiące klientów wprowadzonych w błąd a PLUS nadal używa słowa ‘nielimitowany’ przy opisywaniu dostępnego transferu. Klienci maja ograniczany transfer po przekroczeniu około 50GB ale to jest bardzo losowo. Nie ma na stronie np. * lub innego znaku, który informowałby o takiej opcji a moim zdaniem używanie zdania:
‘Po wykorzystaniu podstawowego pakietu danych korzystasz z Internetu
bez limitu danych w zasięgu LTE’ jednoznacznie pokazuje, że ŻADNYCH limitów nie ma.

Niniejszym proszę o wystosowanie pisma do PLUS, które nakaże im ZAPRZESTANIE wprowadzania konsumentów w błąd i używania ‘LTE bez limitu pobieranych danych’ jeśli tak nie jest.
To tak jakby powiedzieć, że gwarancja na samochód jest bez limitu kilometrów (w reklamie), a później na 35 stronie regulaminu… ale maksimum 300tys. kilometrów. Reklama taka wprowadza w błąd.
Oto kilka linków do potwierdzenia nakładania limitów:
https://www.facebook.com/pluspowerlteinternetbezlimitowzlimitem
http://www.telepolis.pl/artykuly/power-lte-z-ukrytym-lejkiem,3,3,711.html“-pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W imieniu Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w oparciu o załączone pełnomocnictwo, przedstawiam odpowiedź na skargę konsumencką o sygnaturze wskazanej powyżej i wnoszę o:
1) umorzenie postępowania, względnie oddalenie skargi w całości;
2) umożliwienie Skarżonemu udziału w posiedzeniu Komisji Etyki Reklamy
i przedstawienia podczas tego posiedzenia dodatkowego stanowiska w sprawie.

Uzasadnienie
1. Niedopuszczalność skargi i jej rozpoznania przez Komisję Etyki Reklamy
W pierwszej kolejności zwrócić należy uwagę na fakt, że Kodeks Etyki Reklamy jest przejawem samoregulacji i nie zawiera przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W art. 1 ust. 2 Kodeksu wprost wskazano, iż „Kodeks nie stanowi zbioru norm zastępujących bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne, a jedynie zawiera zbiór zasad nakładających na podmioty nim objęte dodatkowe ograniczenia, niezależnie od obowiązujących przepisów prawa. “.
Polkomtel Sp. z o.o. nie jest sygnatariuszem Kodeksu, nigdy nie zobowiązywała się również do jego stosowania. Bezpodstawne jest więc czynienie Polkomtel Sp. z o.o. zarzutu, że naruszyła Kodeks, którego nie miał obowiązku stosować.
Oczywistym jest przy tym, że akty samoregulacji (np. kodeksy dobrych praktyk), takie jak m.in. Kodeks Etyki Reklamy, wiążą tylko podmioty, które zobowiązały się je stosować.
Co więcej, przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie zawierają sankcji nawet za niestosowanie się do takich kodeksów dobrych praktyk przez podmioty, które zobowiązały się je przestrzegać. Sankcjonowane jest wyłącznie nieprzestrzeganie kodeksu dobrych praktyk, do którego przedsiębiorca dobrowolnie przystąpił, jeżeli przedsiębiorca ten informuje w ramach praktyki rynkowej, że jest związany kodeksem dobrych praktyk – jako zakazana praktyka rynkowa stanowiąca działanie wprowadzające w błąd (art. 5 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym; Dz.U Nr 171, poz. 1206).
Biorąc powyższe pod uwagę niedopuszczalne jest ocenianie działań Polkomtel Sp. z o.o. jako naruszających postanowienia Kodeksu Etyki Reklamy. Polkomtel Sp. z o.o. nie będąc związana Kodeksem nie mogła go naruszyć.

2. Stanowisko merytoryczne odnośnie skargi
Z daleko posuniętej ostrożności procesowej, Skarżony uważa, że skarga jest bezpodstawna i to z wielu powodów. Po pierwsze, załączony do skargi fragment strony internetowej nie jest reklamą tylko informacją. Po drugie, fragment strony internetowej ze swej istotny nie może stanowić podstawy do oceny zarzutów, ponieważ nie zawiera wszystkich informacji, które w rzeczywistości były prezentowane konsumentowi a informacje i reklamy powinny być oceniane jako całość. Kwestionowana informacja nie naruszałaby postanowień Kodeksu Etyki Reklamy, nawet w sytuacji gdyby Skarżony musiał stosować się do postanowień Kodeksu.
W przypadku gdyby podstawą oceny Komisji był inny materiał niż przesłany za zawiadomieniem, Skarżony wnosi o jego udostępnienie przed posiedzeniem.
Skarżony podnosi jednocześnie, że oceny reklam należy dokonywać z punktu widzenia tzw. modelowego przeciętnego odbiorcy, tj. przez pryzmat modelu konsumenta wyedukowanego, rozważnego, krytycznego, świadomego swych praw. Model ten został ukształtowany przez orzecznictwo sądów europejskich, w szczególności Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i przejęty do porządku prawnego państw Unii Europejskiej, w tym polskiej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. W ustawie tej „przeciętny konsument” jest definiowany bowiem jako konsument, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny. Taki model odbiorcy jest stosowany również na gruncie innych przepisów, w tym ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Dodatkowe stanowisko zostanie przedstawione podczas posiedzenia Komisji.

3. Podsumowanie
Skarga nie zasługuje na uwzględnienie, zarówno z przyczyn formalnych wskazanych w pkt. 1 uzasadnienia, jak i merytorycznych wskazanych w pkt. 2 uzasadnienia.
W związku z powyższym wnoszę jak w petitum niniejszego pisma.“- pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający wskazał, że w reklamie użyto stwierdzenia „Internet LTE bez limitu”, co może sugerować odbiorcom reklamy, że powyższa usługa dostępu do Internetu w rzeczywistości cechuje się brakiem jakichkolwiek ograniczeń. Zespół Orzekający podniósł, że na potwierdzenie użytego w reklamie hasła o braku limitów, Skarżony nie przedstawił żadnych dowodów świadczących, iż usługa rzeczywiście posiada powyższą cechę.
Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama zawierając hasło INTERNET LTE BEZ LIMITU może wprowadzać konsumentów w błąd co do właściwości reklamowanego produktu oraz nadużywać zaufania odbiorców i wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.