Uchwała Nr ZO/030/22o z dnia 30 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/005/22

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3

00-785 Warszawa

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie: 

  • Anna Gumkowska – Przewodnicząca;

  • Beata Dziwulska – członkini;

  • Maciej Korobacz– członek;

DO 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Stargardzie Gdańskim , zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/005/22. Przedmiotem skargi była reklama produktu na potencję Maxigra. 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w jego ocenie w przekazie reklamowym doszło do naruszenia zasady prowadzenia odpowiedzialnej społecznie reklamy, w tym uwzględniając dobrostan dzieci i młodzieży.

Zespół Orzekający zważył co następuje: 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

Zespół Orzekający uznał, iż w jego ocenie nie doszło do naruszenia zasad odpowiedzialnej społecznie i etycznie reklamy. Sama skarga raczej odnosi się ponadto do częstotliwości emisji. W ocenie Zespołu Orzekającego w przedmiotowej sprawie nie doszło do naruszenia żadnych zasad etycznych reklamy, w tym dobrostanu dzieci i młodzieży.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały. 

Zdania odrębne

brak