Uchwała Nr ZO 14/15 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 14/15
z dnia 19 lutego 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/122/14

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Igor Kaleński – członek,

na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/122/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/122/14
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna produktu Procto – Hemolan comfort.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach podnieśli, iż:
„produkt: produkt do mycia odbytu – chyba Procto Hemolan żel
opis reklamy: Reklama niby naukowa, pani ekspert prezentuje środek do mycia odbytu dla osób cierpiących na hemoroidy.

Treść skargi: Uważam, że słuchanie o środku do mycia odbytu podczas śniadania, obiadu i kolacji, jest wysoce niestosowne. Takie produkty chyba nie muszą mieć reklam, jak komuś coś dolega to idzie do lekarza i apteki i dostaje odpowiednie środki do leczenia i pielęgnacji!
Nie tylko mi ona przeszkadza… http://www.wykop.pl/wpis/9096246/” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu, jednak złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„Odpowiadając na zawarte w piśmie z dnia 15.10.2014 roku zarzuty uznania reklamy produktu Procto-Hemolan comfort za sprzeczną z art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy, wskazuję, że reklama ta poprzez użyte środki wyrazu w żaden sposób nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami ani nie narusza żadnych norm moralnych. Ponadto dotyczy produktu (żelu) wspomagającego higienę osobistą osób dotkniętych hemoroidami.
Nie ma prawnych ograniczeń co do reklamowania tego rodzaju towarów. Należy zająć stanowisko, że reklama żelu Procto-Hemolan comfort nie może podlegać negacji tylko dlatego, że dotyczy spraw związanych z higieną intymną okolic odbytu, zwłaszcza, że kreacja spotu nie jest sprzeczna z jakimikolwiek dobrymi obyczajami. Jeżeli przyjmujemy tok myślenia Skarżących, to w ten sam sposób mogą być potraktowane reklamy takich produktów jak: środki higieniczne dla kobiet (podpaski, tampony, gdzie reklamy wielokrotnie wprost pokazują jak dany produkt działa), środków higieny intymnej czy produktów na problemy z zaparciami. Ta część życia ludzi nie może być pomijana, a tym bardziej stanowić swoistego tabu.
Nie ma zatem wątpliwości, że reklama produktu Procto-Hemolan comfort nie narusza ww. zakazów jak również Kodeksu Etyki Reklamy, dlatego w tym stanie rzeczy wnosimy o odrzucenie skargi jako bezzasadnej.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącą.
W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie narusza dobrych obyczajów i była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.