Uchwała Nr ZO 16/17 w sprawie reklamy SCA Hygiene Sp. z o.o.

 

Uchwała Nr ZO 16/17
z dnia 23 marca 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt: K/135/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca,
2) Maciej Korobacz – członek,
3) Małgorzata Ołdak – członek,

na posiedzeniu w dniu 23 marca 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/135/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy SCA Hygiene Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/135/16
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„autorzy zachęcają do kupna pieluchomajtek i mówią, że “ty widzisz… a ja widzę swoją nauczycielkę”
Treść skargi: Jestem nauczycielką. Do tej pory czułam się dumna, że jestem nauczycielką, bo nikt mnie nie obrażał ani poniżał!. (poza reklamą sprzed kilku laty) A obecna reklama mnie obraża jako nauczyciela, kobietę i człowieka. Nie życzę sobie obraźliwych słów w telewizyjnych reklamach. Dlaczego widzi się nauczycielkę? A gdzie starsze i starsi ode mnie dziennikarze, lekarze, pielęgniarki, urzędnicy, posłowie i inni rządzący, żołnierze, biznesmeni i osoby pracujące w pozostałych zawodach. A dlaczego ten ślepcun nie widzi siebie, to oni potrzebują gaci tj. ci co wymyślili taką reklamę. Występuję do Państwa z prośbą o natychmiastową interwencję zaprzestania emitowania tej reklamy i przeproszenia wszystkich polskich nauczycielek w takiej ilości w jakiej pojawiła się ona we wszystkich stacjach w telewizji. Jako konsument mam prawo tego żądać. Chyba jest jakiś nadzór nad reklamami. To nie pierwsza reklama obrażająca nauczycieli. Gdzie jest nadzór? Ja rozumiem, że pomysłodawcy tych reklam mają ptasie móżdżki ale nie obliguje ich to do wyśmiewania się z polskich nauczycieli. Jesteśmy najbardziej wykształconą grupą społeczną. Sama mam dyplomy 5 wyższych uczelni w tym trzech politechnik. A zarabiam 2800 zł netto. Żaden człowiek (o zdrowych zmysłach) nie ma prawa wyśmiewać się z innych ludzi. Jeśli już to próbuje zrobić, powinna nad tym czuwać jakaś kontrola. Zastanawiam się nad pozwem do sądu. Proszę o spowodowanie natychmiastowego wycofania tej reklamy.” – pisownia oryginalna
W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę.
„W związku z korespondencją z dnia 10 stycznia 2017r. przesyłamy stanowisko SCA Hygiene Sp. z o.o. W ocenie SCA Hygiene Sp z o.o. przytoczone w wystąpieniu Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy artykuły Kodeksu Etyki Reklamy nie będą miały dla omawianej sytuacji zastosowania. Występujące w przekazie reklamowym sformułowanie „Ty widzisz starszą Panią, ja naszą nauczycielkę” nie ma charakteru pejoratywnego. Podstawą przekazu reklamowego jest informacja o cechach produktu TENA Pants. Należy podkreślić, iż użyte w omawianej reklamie pojęcie „nauczyciela” nie odnosi się do grupy zawodowej ale do cech osoby (w tym przypadku „babci”), która dzieli się swoim doświadczeniem i w ten sposób przekazuje wiedzę młodszemu pokoleniu. Tym samym nie są prawdziwe twierdzenia zawarte w skardze, iż występują w niej cyt. „obraźliwe słowa” i jest to cyt. „reklama obrażająca nauczycieli”. W konsekwencji, omawianej reklamy nie można zakwalifikować jako naruszenie zapisów art. 2 czy też art. 4 Kodeksu. Wnosimy o odrzucenie skargi jako bezzasadnej.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie narusza dobrych obyczajów i nie zawiera treści dyskryminujących grupę społeczną nauczycieli. Reklama jest utrzymana w ciepłym klimacie i nie odnosi się stricte do zawodu nauczycielki. Kontekst reklamy sugeruje raczej, iż osoba starsza traktowana jest przez młodsze pokolenia jako nauczycielka życia.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014 r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.