Uchwała Nr ZO 25/11 w sprawie reklamy firmy TESCO Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 25/11 z dnia 10 marca 2011 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/01/11

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak — przewodniczący,
2) Marek Janicki — członek,
3) Wojciech Piwocki — członek,

na posiedzeniu w dniu 10 marca 2011 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/01/11 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko TESCO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy w postaci gazetki promocyjnej TESCO

postanawia

oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. akt K/01/11.
Przedmiotem skargi była reklama w postaci gazetki promocyjnej TESCO – Nawigacji GPS Lark 35.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł iż: „w dniu 3 stycznia tego roku udałem się do sklepu TESCO w celu zakupu Nawigacji GPS Lark. Zgodnie z informacją zawartą w ulotce promocyjnej obowiązującej od dnia 2 stycznia tego roku nawigacja powinna być dostępna w następujących dniach: Poniedziałek Wtorek Œroda w godzinach od 17 do 18 w cenie 75 zł. Niestety po przybyciu do sklepu zostałem poinformowany, że nawigacja owszem była dostępna ale już od 2 stycznia od godziny 8 rano. W kolejce oprócz mnie stało kilkanaście innych osób, które również nie kryły zdziwienia. Zgodnie z powyższym chciałbym poinformować, że ulotka promocyjna firmy Tesco wprowadza klienta w błąd, informując, że produkty dostępne będą w wybranym przedziale czasowym a tak naprawdę przedział czasowy dotyczy tylko specjalnych dodatkowych ofert. Mylące jest również oznaczenie koloru ofert dodatkowych, który jest taki sam jak artykuły przecenione.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, gdyż, reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 pkt. a) Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności co do istotnych cech, w tym warunków promocji, reklamowanego produktu.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie zawiera treści wykorzystujących naturalną ufność i brak doświadczenia konsumentów.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie wprowadzenia odbiorców w błąd co do warunków promocji.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zespół Orzekający nie stwierdził naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.