Uchwała Nr ZO 143/18/76u w sprawie reklamy radiowej promocji “W parze taniej” EURO RTV AGD

Uchwała Nr ZO 143/18/76u
z dnia 5 grudnia 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. akt:
K/184/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Sławomir Skowerski – przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Joanna Łodygowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/184/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu rozpatrywania skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej Euro-net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy art. 2 ust.1, art. 8, art. 10 ust. 1 a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/184/18.

Przedmiotem skargi była reklama radiowa akcji promocyjnej o nazwie „W parze taniej – nawet do 40%” dostępnej w sieci sklepów EURO RTV AGD.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Reklama informuje o rabacie 40% na wszystkie produkty, pod warunkiem zakupienia min. dwóch «w parze». Proszę o sprawdzenie, czy reklama sieci Euro RTV AGD celowo nie wprowadza nas klientów w błąd. Usłyszałem w radiu, że kupując dwa produkty można skorzystać ze zniżki na wszystkie produkty (nawet do 40%), ale niestety ta reklama to bujda. W tej promocji są tylko wybrane produkty, a nie wszystkie, i nawet jak się weźmie 2 produkty, to wcale ta zniżka 40% nie dotyczy wszystkich produktów, tylko tych, co są objęte tą promocją. W ogóle to wysokość tej zniżki też jest wątpliwa, bo nawet gdybym wziął na siłę dwa produkty z listy tej promocji, to zniżka wyniosła 5 proc., a nie 40 proc.!!! Poza tym, w kategorii telewizorów, która mnie interesowała najbardziej, nie było ani jednego produktu! To jak to jest wreszcie? Jest zniżka na wszystko, czy jej nie ma? Ogólnie to czuję się tą reklamą oszukany, straciłem tylko czas. Chyba nie powinno być, tak, że w reklamie można wciskać ludziom, że coś można atrakcyjnie k upić tylko po to, żeby ściągać ich do sklepów z nadzieją, że jak przyjdą, ten czas stracą, to już coś jednak kupią, pieniądze wydadzą, a o rabacie «na wszystko» można tylko pomarzyć. Więcej nie dam się nabrać na ich reklamy, ale pewnie innych można przed tym ostrzec, bo taka formuła ściągania ludzi do sklepów to jest jednak lekka bezczelność.”– pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu.

b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W imieniu mojego Mocodawcy, Euro-net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, odpis KRS, pełnomocnictwo oraz pełnomocnictwo substytucyjne w załączeniu) wobec zawiadomienia Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy datowanego na 26 października 2018 r. o skardze konsumenckiej przeciwko Spółce na reklamę radiową promocji „W parze taniej – nawet do 40%” (dalej: Skarga), realizując przysługujące Spółce uprawnienie do ustosunkowania się co do treści Skargi, wnoszę o:

– oddalenie w całości Skargi z uwagi na brak naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy z dnia 19 stycznia 2018 r. (Kodeks), w szczególności, art. 2 ust. 1, art. 8, art. 10 ust. 1 oraz art. 49 ust. 1 i art. 51.

UZASADNIENIE

W uzasadnieniu powyższego wskazuję, co następuje:

[Podstawy prawne wniosku o oddalenie skargi]

Ogólne, powszechnie wiążące zasady reklamowania produktów określone są w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r., (dalej: uznk). Wprowadza ona do prawa polskiego pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji, którego dopuszcza się przedsiębiorca reklamujący swoje towary czy usługi, ewentualnie agencja reklamowa, która reklamę wykonała. W świetle uznk, czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:

a. reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka;

b. reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;

c. reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;

d. wypowiedź, która, zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji;

e. reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta niezamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

Ponadto, zasady dotyczące reklamy zostały precyzyjnie uregulowane przez Radę Reklamy w Kodeksie Etyki Reklamy z dnia 19 stycznia 2018 r. (dalej: Kodeks). Arbiter-referent, który przedstawił sprawę Zespołowi Orzekającemu KER, wskazał których, według niego, artykułów Kodeksu dotyczą zarzuty konsumenta:

art. 2 ust. 1 stanowiący iż:
Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

art. 8 stanowiący iż:
Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

art. 10 stanowiący iż:
1. Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;

W ocenie Spółki w niniejszej sprawie znaczenie mają również dwa uregulowania Kodeksu, tj.:

art. 49 ust. 1 stanowiący, iż:
Promocje sprzedaży nie mogą być opracowane i przeprowadzone w sposób, który wprowadza odbiorców w błąd.

oraz art. 51 stanowi, iż:
Promocje sprzedaży należy organizować w taki sposób, żeby beneficjent nie miał problemów z dokładnym poznaniem warunków oferty. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, żeby, przez działalność promocyjną, wartość dodatkowej korzyści nie była zawyżona, a cena głównego produktu ukryta.

[Brak naruszenia przez Spółkę Kodeksu Etyki Reklamy i odpowiedź na zarzuty skarżącego]

Spółka wyemitowała reklamę radiową promocji «W parze taniej – nawet do 40%» w dniu 4 października 2018 r. o poniższej treści:

«Uwaga Teraz w sklepach Euro i na euro.com.pl W PARZE TANIEJ – Kup dwa produkty i zgarnij rabat na wszystko do 40%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl»
Jak wyraźnie wskazano w treści ww. reklamy szczegóły promocji oraz regulamin promocji «W parze taniej – nawet do 40%» (w załączeniu – Załącznik nr 3) był ogólnodostępny we wszystkich sklepach stacjonarnych RTV EURO AGD oraz na stronie internetowej euro.com.pL Tym samym skarżący – jako odbiorca reklamy nie miał problemów z dokładnym poznaniem oferty w rozumieniu art. 51 Kodeksu. Co więcej z samej treści Skargi wynika, że skarżący zapoznał się z listą produktów objętych promocją (stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu), co oznacza że: 1) z łatwością regulamin odnalazł w podanym przez Spółkę miejscu, 2) zapoznał się z nim, 3) pozostali konsumenci mogli również zapoznać się z jego treścią.
W ocenie Spółki skarga oparta jest jedynie na oczywiście błędnej i nieuzasadnionej interpretacji regulaminu, sprzecznej z jego treścią.

[Lista produktów promocyjnych objętych promocją]

Produkty promocyjne objęte promocją wymienione zostały w załączniku nr 1 do regulaminu w sposób jasny, wyraźny i precyzyjny. Spółka wyraźnie ogłosiła w reklamie, że w parze można otrzymać (zgarnąć) rabat na produkty promocyjne do 40 %, zaś szczegółowe odniesienie do regulaminu pozwalało zweryfikować listę produktów promocyjnych objętych poszczególnymi wysokościami rabatu.

Skarżący w Skardze prezentuje dwa oczekiwania, które nie są realne do spełnienia przez Spółkę. Po pierwsze, że w krótkiej reklamie radiowej zostaną wymienione wszystkie produkty objęte promocją, tj. kilkaset produktów promocyjnych. Po drugie, że przedsiębiorca będzie obejmował promocją, akurat takie produkty, które planuje zakupić skarżący.

[Brak możliwości zweryfikowania twierdzeń skarżącego]

Brak wskazania jakie produkty wybierał skarżący, uniemożliwia spółce szczegółowe odniesienie do twierdzeń o tym, że «gdybym wziął na siłę dwa produkty z listy tej promocji, to zniżka wyniosła 5 proc., a nie 40 proc.» Natomiast otrzymanie rabatu 5 procent było możliwe przy wybraniu dwóch produktów promocyjnych objętych promocją i rabatowanych o 5 procent wyszczególnionych w załączniku 1 regulaminu promocji. Tak samo jak otrzymanie rabatu 40 procent było możliwe przy wybraniu dwóch produktów promocyjnych objętych promocją i rabatowanych o 40 procent. Samo sformułowanie Skarżącego, że «nawet gdyby na silę wziął dwa produkty z listy tej promocji», świadczy również o tym, że wcale nie planował on zakupu w parach, a więc skorzystania z przedmiotowej promocji organizowanej przez Spółkę. Zamówienie w sklepie internetowym euro.com.pl lub zakup w sklepie fizycznym RTV EURO AGD dwóch produktów z listy produktów promocyjnych wskazanych w załączniku nr 1 do regulaminu było bowiem warunkiem do wzięcia w niej udziału i skorzystania z rabatu uzależnionego od wyboru produktów promocyjnych przez klienta.

[Rabat na zakupione w parze produkty promocyjne]

Reklama radiowa w sposób jednoznaczny odwołuje się do regulaminu promocji, w tym jednocześnie informuje o mechanice promocji. Zgodnie z regulaminem promocji (w sklepie internetowym i sklepie fizycznym) mechanika promocji jest następująca:

Promocja w Sklepie Internetowym
Uczestnikiem Promocji jest Klient, który: i) w Sklepie Internetowym, w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu, złoży Zamówienie na co najmniej diva różne Produkty Promocyjne, a następnie zapłaci ich cenę, przy czym przez zapłatę ceny Produktów Promocyjnych rozumie się taszczenie ceny za Towar zgodnie z Regulaminem Serwisu, oraz który: ii) w Sklepie Internetowym, w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu złoży Rezerwacje na co najmniej dwa różne Produkty Promocyjne, a następnie w okresie obowiązywania Rezerwacji zapłaci ich cenę w Sklepie fizycznym.
Promocja polega na tym, że Uczestnik Promocji w trakcie składania Zamówienia, zgodnie z pkt. 11.1 powyżej, w zależności od wyboru Produktów Promocyjnych wskazanych w Załączniku nr 1, ma możliwość skorzystania w Sklepie Internetowym z udostępnionego przez Organizatora automatycznego kodu rabatowego TANIEJ W PARZE (Kod) przy pomocy którego może obniżyć cenę Produktu Promocyjnego (Rabat) o wartość wskazaną w Załączniku nr 1 (Wartość Rabatu).

Promocja w Sklepie fizycznym
Uczestnikiem Promocji jest Klient, który w Sklepie fizycznym, w okresie obowiązywania Promocji kupi co najmniej dwa różne Produkty Promocyjne i zapłaci ich cenę.
Promocja polega na tym, że Uczestnik Promocji, w trakcie kupowania Produktów Promocyjnych zgodnie z pkt. III.1. powyżej, w zależności od wyboru Produktów
Promocyjnych wskazanych w Załączniku nr 1, uzyskuje obniżkę ceny Produktu Promocyjnego (Rabat) o kwotę wskazaną w Załączniku nr 1 (Wartość Rabatu).
W nawiązaniu do powyższego Klient który kupił w ramach ww. promocji produkty promocyjne wskazane w ostatnim punkcie załącznika nr 1 regulaminu (Produkty z rabatem 40%) otrzymywał rabat 40% na wszystkie wybrane przez niego Produkty Promocyjne. Zakup wybranych dwóch różnych produktów promocyjnych w parze umożliwiał zatem skorzystanie przez klienta z rabatu aż (nawet) do 40% na te wszystkie zakupione produkty promocyjne, co komunikowała wyraźnie w skarżonej reklamie Spółka.

Odpowiadając więc na pytanie Skarżącego «czy jest zniżka na wszystko czy nie ma?», należy wskazać że, zniżka oczywiście była i wynika wprost z treści reklamy i regulaminu – rabat w wysokości nawet do 40 % na wszystkie produkty promocyjne można uzyskać po zakupie produktów promocyjnych (Produkty z rabatem 40%) wskazanych wprost w załączniku nr 1 do regulaminu.

W ocenie Spółki skarżący w Skardze dokonał nieuprawnionej, jednostronnej i sprzecznej z zasadami językowymi wykładni przekazu reklamowego oraz komunikatu marketingowego. Dokonywana przez skarżącego interpretacja prowadziła również do uznania, że w przypadku zakupu produktów w parze otrzymywałoby się rabat «na wszystko», czyli nawet na produkty nie zakupione, co jest stwierdzeniem oczywiście nieprawidłowym i niezgodnym z zasadami promocji «W parze taniej – nawet do 40%» wyraźnie wskazanymi w komunikacie radiowym.

Niewątpliwie nadużyciem jest także opis reklamy podany przez skarżącego. Jest on niezgodny z rzeczywistą jej treścią – reklama nie informuje bowiem «o rabacie 40% na wszystkie produkty, pod warunkiem zakupienia min, dwóch w parze», nie używa bowiem sformułowania «między innymi przy zakupie dwóch w parze», lecz «przy zakupie dwóch w parze». Nie przewiduje więc innych przypadków rabatowania produktów oprócz zakupów w parze, co sugeruje skarżący.

W nawiązaniu do powyższego stwierdzić należy jednoznacznie, że Spółka w reklamie radiowej promocji «W parze taniej – nawet do 40%» w żadnym zakresie nie wprowadzała klientów w błąd, nie nadużywała zaufania odbiorcy, ani też nie wykorzystywała jego braku doświadczenia lub wiedzy, a jej działania objęte postanowieniami Kodeksu były wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i tym samym nie naruszyła żadnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie reklamy promocji oraz zasad Kodeksu, a zarzuty skarżącego są całkowicie pozbawione podstaw.

Mając na uwadze powyższą argumentację, skarga w przedmiotowej sprawie jest bezzasadna.

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

Załączniki:
1. pełnomocnictwo
2. pełnomocnictwo substytucyjne
3. wydruk z Centralnej Informacji KRS
4. Regulamin Promocji „W parze taniej – nawet do 40%”
5. dwa odpisy skargi.”– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama posługując się hasłem zawierającym stwierdzenie kategoryczne: „rabat na wszystko” nie była prowadzona z należytą starannością i mogła wprowadzać odbiorców w błąd i wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego, przy licznych wyłączeniach produktów z promocji, nieuprawnione było zastosowanie w reklamie określenia „rabat na wszystko”.

Zespół Orzekający podkreślił, że przedstawione w reklamie informacje nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Zespół Orzekający zalecił szczególną ostrożność w stosowaniu w reklamach określeń kategorycznych.

Jednocześnie, Zespół Orzekający nie uwzględnił skargi w zakresie użycia w reklamie sformułowania określającego wysokość rabatu „do 40%” uznając, że było ono prawidłowe.
W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit c) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.