Uchwała Nr ZO 144/12 w sprawie reklamy internetowej “Gorąca oferta. Tylko nie mów nikomu”

Uchwała Nr ZO 144/12 z dnia 27 listopada 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/119/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko — przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Piotr Górski — członek,

na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/119/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko (dane firmy usunięte na wniosek osoby fizycznej) z siedzibą w Brzesku (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy umieszczonej na portalu aukcyjnym allegro

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/119/12.
Przedmiotem skargi była reklama umieszczona na portalu aukcyjnym allegro.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż „skarga dotyczy reklamy materiału wystawienniczego typu roll-up, umieszczonej na portalu aukcyjnym allegro.pl. Reklama przedstawia roznegliżowaną kobietę zasłaniającą palcem usta, z napisem “gorąca oferta” zasłaniającym wąski fragment piersi; obok kobiety jest napis “Tylko nie mów nikomu!” oraz wymiary i cena produktu. Reklama narusza art.4 KER, ponieważ zawiera treści dyskryminujące ze względu na płeć. Ciało kobiety jest wykorzystane przez reklamodawcę w sposób przedmiotowy. Skarżony materiał reklamowy dotyczy produktu wystawienniczego, a nie np. damskiej bielizny. W związku z tym wykorzystanie prawie nagiego ciała kobiecego jest tutaj zupełnie nieuzasadnione i stanowi nadużycie. Ponadto, reklamodawca wykorzystuje to samo zdjęcie kobiety w większości reklam innych swoich produktów (również w sposób nieuzasadniony charakterystyką produktu), co potwierdza, że kobiece ciało jest tutaj wykorzystane przez niego instrumentalnie, wyłącznie jako metoda przyciągnięcia uwagi do oferowanych przez niego towarów. Skarga dotyczy reklamy firmy (zgodnie z informacjami podanymi na aukcji) (dane firmy usunięte na wniosek osoby fizycznej) Link do wszystkich aukcji tej firmy: allegro.pl/listing/user.php?us_id=24369664”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy i uznał, że reklama nie mieści się w ramach przyjętych norm etycznych.

Zespół Orzekający uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżącej, uznając, że przedmiotowa reklama zawiera treści dyskryminujące. Zespół Orzekający stwierdził, że umieszczenie na piersiach kobiety napisu „GOR¥CA OFERTA” dodatkowo potęguje wrażenie przedmiotowego traktowania kobiecego ciała.

Ponadto, Zespół Orzekający zaznaczył, że charakter reklamowanego produktu w żaden sposób nie uzasadnia pokazywania w przedmiotowej reklamie skąpo ubranej kobiety.

Jednocześnie, Zespół Orzekający wniósł o zawiadomienie serwisów aukcyjnych o przedmiotowej uchwale.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.