Uchwała Nr ZO 151/15 w sprawie reklamy firmy Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.


Uchwała Nr ZO 151/15
z dnia 14 grudnia 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/141/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Igor Kaleński – przewodniczący,
2) Barbara Król – członek,
3) Witold Trzciński – członek,

na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/141/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/141/15
Przedmiotem skargi była reklama internetowa oferty ubezpieczenia OC.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
miejsce emisji: Poczta WP.pl
produkt: Ubezpieczenie OC
opis reklamy: Reklama twierdzi, że wkrótce kończy mi się ubezpieczenie OC. Nie mam ubezpieczenia OC.
Treść skargi: Reklama wprowadziła mnie w stres i wywołała dyskomfort psychiczny sugerując, że mam do spełnienia jakiś obowiązek, który faktycznie nie istniał. Czuję się wprowadzony w błąd przez reklamodawcę. Nie chcę oglądać więcej takich reklam.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust.1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony poinformował, iż: „Szanowni Państwo, Działając w imieniu Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także „Spółka”), w odpowiedzi na pismo Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy z dnia 2 listopada 2015 r., w pierwszej kolejności chcielibyśmy bardzo przerosić za brak odpowiedzi na ww. pismo w terminie.

W nawiązaniu do ww. pisma w przedmiocie wezwania Reklamodawcy do ustosunkowania się do zarzutów sformułowanych przez arbitra-referenta na podstawie skargi konsumenckiej dotyczącej reklamy przesłanej skarżącemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazujemy, iż Spółka nie jest w stanie wypełnić obowiązku nałożonego przez Związek Stowarzyszeń Rady Reklamy tj. ustosunkować się do zarzutów sformułowanych przez arbitra-referenta na podstawie skargi konsumenckiej, gdyż pismo z dnia 2 listopada 2015 r. nie zawiera żadnych zarzutów wobec Spółki, a wymienia jedynie artykuły Kodeksu Etyki Reklamy, które mogą stanowić podstawę dla sformułowania zarzutów przeciwko Spółce. Wobec powyższego, nie jest możliwe aby Spółka odniosła się do zarzutów, które nie zostały jej wprost przedstawione.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż Spółka w wiadomości elektronicznej skierowanej do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych zgodnie z rozdziałem III art. 6 Regulaminu Konta Portalu Wirtualna Polska obowiązującym od dnia 25 grudnia 2014 r., [wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych obejmuje zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Grupy Wirtualna Polska oraz od innych osób (reklamodawców współpracujących z WP): na adres poczty elektronicznej Użytkownika prowadzonej przez Wirtualną Polskę] przedstawiła ofertę obowiązkowego zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 Nr 124 poz. 1152) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (dalej także:
„ubezpieczenie OC”).

Zgodnie z rozdziałem III art. 6 Regulaminu Konta Portalu Wirtualna Polska, Użytkownik Konta Portalu Wirtualna Polska (dalej także: “użytkownik”) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, bez wskazania tj. doprecyzowania zakresu tematycznego otrzymywanych informacji. Tym samym, reklama Spółki w jasny i prosty sposób prezentująca ofertę Spółki w zakresie ubezpieczenia OC, mogła trafić do różnych odbiorców będących Użytkownikami Konta Portalu Wirtualna Polska, gdyż skierowana była do ogółu użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
W związku z powyższym, użytkownik wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji handlowych winien liczyć się z tym, że nie wszystkie reklamowane produkty spotkają się z jego zainteresowaniem lub będą odpowiadać jego potrzebom. Rozpowszechniane w ten sposób reklamy nie mogą być spersonalizowane i dobrane indywidualnie do potrzeb użytkowników.

Należy podkreślić, iż reklama jako całość nie pozorowała oficjalnego zawiadomienia ubezpieczyciela o kończącym się okresie ubezpieczenia, a jedynie jasno komunikowała ofertę Spółki w zakresie ubezpieczenia OC. Tym samym, tytuł wiadomości elektronicznej zawierającej reklamę Spółki nie zawierał żadnego obowiązku po stronie użytkownika, ani nie wskazywał na konieczność dokonania przedłużenia ubezpieczenia i/lub terminowego uiszczenia zapłaty za ubezpieczenie OC. Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 26 ww. ustawy, umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ubezpieczeń krótkoterminowych. Oznacza to, iż ubezpieczenie OC jest polisą terminową, która kończy się po 12 miesiącach od jej zawarcia. Tym samym, użyty przez Spółkę tytuł wiadomości nie wprowadzał w błąd, co terminowości ubezpieczenia OC.

Ponadto, reklama została dostosowana do specyfiki medium, wykorzystanego do jej rozpowszechniania, dlatego też zastosowano proste rozwiązania graficzne, które nie utrudniają zapoznania się z istotnymi informacjami na temat oferowanego produktu zawartymi w reklamie. Forma reklamy pozwala odbiorcy na swobodne zapoznanie się ze wszystkimi treściami składającymi się na przekaz, w szczególności z dodatkowymi benefitami, opłatami oraz zastrzeżeniami stanowiącymi integralną część informacji reklamowej.

Celem reklamy było zbudowanie pozytywnego wizerunku Spółki w oczach klientów oraz promowanie ubezpieczenia OC i innych usług Spółki. Z uwagi na to, że relacje między Spółką będącą zakładem ubezpieczeń a klientami w dużej mierze opierają się na wzajemnym zaufaniu stron, reklama miała na celu wzmocnienie tego zaufania poprzez przedstawienie kompleksowej oferty ubezpieczenia OC wraz z dodatkowymi benefitami dla klienta. Zastosowana przez Spółkę reklama elektroniczna stanowiła formę dotarcia do szerokiego grona odbiorców przekazu reklamowego, a tym samym również szerokiego grona potencjalnych klientów. Reklama wyraźnie wskazywała, iż w cenie polisy oferowane jest ubezpieczenie OC, samochód zastępczy, holowanie do 100km oraz ubezpieczenie bagażu. Tym samym, reklamę Spółki cechuje dbałość o interes jej klientów, rzetelność oraz poszanowanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów. Należy podkreślić, iż Spółka na dzień przesłania przedmiotowej reklamy posiadała w swojej ofercie reklamowany produkt, co w konsekwencji oznacza iż Spółka nie odwoływała się do danych nieprawdziwych lub nieudokumentowanych.

Przekaz reklamowy nie wprowadzał również w błąd co do korzyści, które można osiągnąć korzystając z oferowanego przez Spółkę ubezpieczenia OC, gdyż informował o istnieniu ograniczeń i wyłączeń poprzez wskazanie wszystkich zmiennych uwzględnionych przy wyliczeniu wysokości składki wskazując, iż składkę wyliczono na dzień 21 maja 2015 r. dla kierowcy w wieku 31 lat, kod pocztowy miejsca zamieszkania – 22-678, prawo jazdy od 2000 r., ostatnie 6 lat bezszkodowej jazdy, używającego do celów prywatnych samochodu Skoda Superb 2.0 TDi 4×4 Ambition Diesel z 2010 r., 125 KW. Ponadto w reklamie wskazano, iż w składce uwzględniono dodatkową zniżkę dla doświadczonych kierowców – 30% oraz zniżkę rodzinną – 7%, a indywidualna składka może różnić się od podanej w reklamie. W reklamie zawarto również odwołanie do strony Spółki w celu uzyskania szczegółów prezentowanej oferty. Tym samym, reklama Spółki jest zgodna z dobrymi obyczajami i zasadami uczciwej konkurencji.

Mając na uwadze powyższe, Spółka nie uważa, aby reklama, której dotyczy skarga naruszała przepisy prawa, w szczególności wprowadzała konsumentów w błąd co do właściwości promowanego produktu oraz nadużywała zaufania odbiorców lub wykorzystywania ich braku doświadczenia lub wiedzy. Jednocześnie z uwagi na jednostkową skargę, w trosce o wszystkich potencjalnych odbiorców reklamy Spółki, zapewniamy, że nie emitujemy już tej konkretnie wersji reklamy i nie będziemy jej emitować przyszłości.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącego i uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zespół Orzekający, stwierdził również, że przekaz reklamowy nie wprowadzał w błąd i nie nadużywał zaufania odbiorców oraz nie wykorzystywał ich braku doświadczenia lub wiedzy. Zespół Orzekający stwierdził, że tekst reklamy powinien być odczytywany całościowo, a nie w rozbiciu na poszczególne elementy (temat emaila wraz z treścią wiadomości).

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.