Uchwała Nr ZO/046/22u z dnia 18 maja 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/073/22

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

  • Mariusz Ryciak – Przewodniczący;

  • Anna Gumkowska – członkini;

  • Jaromir Sroga – członek;

na posiedzeniu w dniu 18 maja 2022 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/073/22, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy piwa

postanawia

skargę oddalić.

 

Uzasadnienie

Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż w przedmiotowej reklamie nie doszło do naruszenia standardów reklamy piwa.

W ocenie Zespołu Orzekającego doszło do weryfikacji wieku osoby przedstawionej w reklamie, jednakże Zespół pragnie zaznaczyć, iż rozumie rezerwę, z jaką Skarżący podszedł do kwestii wieku postaci reklamującej piwo i stwierdza, iż reklamodawcy winni kierować się dalece posuniętą wrażliwością w tej kwestii.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżącego reklama piwa uwzględnia postać wydającą się nie spełniać wymaganych kryteriów wiekowych przy tego rodzaju reklamach.

Skarżony odrzucił stawiane mu zarzuty wskazując, iż doszło do weryfikacji wieku osoby przestawionej w skarżonej reklamie oraz, że reklamodawca dochowuje wszelkich starań, aby działać zgodnie z literą prawa oraz standardów etycznych w zakresie nie targetowania młodzieży tworzonym przekazem.

Zdania odrębne

Brak