Uchwała Nr ZO 150/15 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 134/15 dotyczącej reklamy firmy Peka Michał Pekasiewicz


Uchwała Nr ZO 150/15
z dnia 14 grudnia 2015 roku
Zespołu Odwoławczego
w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr ZO 134/15
dotyczącej skarg o sygnaturze akt K/110/15/01-02

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Igor Kaleński – przewodniczący,
2) Barbara Król – członek,
3) Witold Trzciński – członek,

na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2015 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 7 października 2015 roku nr ZO 134/15 dotyczącej skarg o sygnaturze akt K/110/15/01-02, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżonego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia oddalić Odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżonego od uchwały nr ZO 134/15 dotyczącej skarg o sygnaturze akt K/110/15/01-02.
Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 4 listopada 2014r., zgodnie z którym podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt. 1. powyżej postanowienia Regulaminu rozpatrywania skarg.
Biorąc również pod uwagę treść skargi, Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawione w niej informacje nie są takimi faktami ani dowodami. Zespół Odwoławczy stwierdził, że polemika z uchwałą Zespołu Orzekającego nie może zostać uznana jako nowy fakt i dowód w przedmiotowej sprawie.
W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.