Uchwała Nr ZO 27/09 w sprawie reklamy firmy Kraft Foods Polska S.A.


Uchwała Nr ZO 27/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/20/09

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Jacek Olechowski — przewodniczący,
2) Wojciech Piwocki — członek,
3) Radosław Kasyk — członek,

na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2009 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/20/09 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Kraft Foods Polska S.A., z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia

skargę oddalić

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o Sygn. K/20/09.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna czekolady Bąbolada XS. Reklama opatrzona jest hasłem „Alpen Gold uśmiechnij się”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „reklama pokazuje mężczyznę, który traktowany jest przez kobietę w sposób protekcjonalny, jak służący. Oglądając tę reklamę poczułem się jako mężczyzna urażony. Podobne reklamy, które pokazywały kobietę, jako służącą bądź gorszą w jakimkolwiek stopniu w stosunku do mężczyzn, były ściągane z wizji lub cenzurowane. W przytoczonej reklamie pozycje się odwróciły – to mężczyzna biegnie jak “piesek” za kobietą, gdyż ta zapomniała wziąć torebki. Z trudem dogania odjeżdżający autobus, kobieta wyciąga czekoladę i zaczyna ją jeść. Mężczyzna się wywraca. Podsumowując, proszę o reakcję z Państwa strony. Gdyby taka sama reklama pokazywała jak kobieta biegnie za mężczyzną, a ten nie zwraca na nią uwagi, wręcz ignoruje jej starania środowiska feministyczne ostro zareagowały by. Mężczyźni nie mają takiej organizacji do jakiej mogliby się zwrócić.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość”.

Skarżony nie złożył odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający stwierdził, że reklama mieści się w konwencji żartu i nikogo nie dyskryminuje.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 czerwca 2008r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.