Uchwała Nr ZO 53/18/13u w sprawie reklamy telewizyjnej piwa marki Warka

Uchwała Nr ZO 53/18/13u
z dnia 16 maja 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/52/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:
1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Zofia Sanejko – członek,
3) Krystyna Jarosz – członek,

na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/52/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej Grupy Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/52/18.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna produktu marki Warka.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„reklama piwa Warka, z hasłem «biało-czerwoni» Art 28 ustęp 4 Konstytucji RP – Godło, barwy i hymn RP podlegają ochronie prawnej. Reklama piwa z użyciem barw narodowych ? Gdzie szacunek dla tego, o co walczyli nasi przodkowie ! Żeby browar wykorzystywał to, z czego Polacy mają być dumni, do reklamy piwa ? To już przekracza wszelkie granice dobrego smaku ! Jeszcze w dobie, kiedy nadużywanie alkoholu jest w Polsce problemem, kiedy odsetek popełnianych przestępstw pod wpływem alkoholu drastycznie rośnie, kiedy rośnie liczba rodzinnych dramatów z powodu nadużywania alkoholu, to browar wykorzystuje barwy narodowe do reklamy piwa ? Nasza Konstytucja chroni nasze dobra narodowe i ja, jako Polka jestem zażenowana, że pozwala się na takie ich wykorzystywanie. Wierzę, że Państwo na tą reklamę zareagują w odpowiedni sposób.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w przedmiocie skargi konsumenckiej o sygnaturze K/52/18 skierowanej przeciwko Grupie Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, a dotyczącej reklamy produktu Warka (dalej «Skarga»), w oparciu o dyspozycję pkt 37, ppkt 1, lit. b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg wnoszę o oddalenie Skargi w całości.

UZASADNIENIE

1. Przedmiotem Skargi jest film reklamowy produktu Warka (dalej «Reklama»). W ocenie Konsumenta wykorzystywanie braw narodowych w reklamie piwa narusza Konstytucję RP zgodnie z którą, godło, barwy i hymn RP podlegają ochronie prawnej.

2. W ocenie Grupy Żywiec S.A. skarga nie zasługuje na uwzględnienie. W istocie art. 28 ust. 4 Konstytucji RP wskazuje, że godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej, ale na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

3. Aktem prawnym określającym zasady ochrony oraz korzystania z symboli RP jest ustawa z dnia z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barnach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, zwana dalej Ustawą.

4. Zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy: «Każdy ma prawo używać barw Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń, z uwzględnieniem art. 1 ust. 2.». Tym samym ustawodawca przyznał uprawnienie do korzystania z braw RP wszystkim podmiotom, pod warunkiem, iż robią to z poszanowaniem dla tego symbolu.

5. Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że Reklama nie narusza obowiązujących w Polsce przepisów. Reklama ukazuje przygotowania kibiców do nadchodzących wydarzeń piłkarskich. Wykorzystanie barw narodowych w Reklamie jest zrobione z poszanowaniem dla tego symbolu i ma na celu podkreślenie wartości jakie się z nim wiążą.

6. Podkreślamy również, że marka Warka ma silne futbolowe korzenie, od lat towarzyszy kibicom w najważniejszych dla nich momentach i wspiera ich w dopingowaniu biało-czerwonej drużynie. Poprzez różne aktywności wspiera idę kibicowania i podkreśla piłkarski charakter marki. W tym wyjątkowym dla wszystkich fanów futbolu roku, Warka wspiera kibiców w przygotowaniach do wielkiego piłkarskiego święta. Wkrótce wszyscy będziemy kibicami – na stadionach i przed telewizorami. Dorosłym kibicom Warka rozdaje chusty kibica i w szerokiej kampanii marketingowej zachęca, by dzielić się radością kibicowania.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością i zgodnie z dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoły3ać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.