Uchwała Nr ZO/31/19/11o w sprawie reklamy internetowej pożyczki Vivus

Uchwała Nr ZO/31/19/11o

z dnia 13 marca 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie o sygn. akt:

KER/11/19

 

Uchwała KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy nie-sygnatariusza

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Koszykowa 10 lok. 11
00-564 Warszawa

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Maciej Korobacz – przewodniczący,

2) Beata Ptaszyńska-Jedynak – członek,

3) Krystyna Jarosz – członek,

 

DO:

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”

Vivus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Reklamodawcą”

 

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 13 marca 2019 r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, zwanego dalej „Zespołem”, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył zgłoszenie Wnioskodawcy, złożone prawidłowo według wzorca stanowiącego Załącznik nr 5 pod nazwą „Formularz skargi dla konsumentów-online”, zwany dalej – odpowiednio – „Formularzem” i „Wnioskiem”, dotyczące rozpowszechnianej reklamy internetowej, prowadzonej przez Reklamodawcę, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamie norm Kodeksu Etyki Reklamy, zwanego dalej „Kodeksem”, wskazanych w zapytaniu skierowanym do Reklamodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rozpatrywania skarg.

W ocenie Zespołu, wyłonionego z członków Komisji Etyki Reklamy, zaskarżona  w powyższy sposób reklama:

– była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej;

– jest zgodna z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki, sformułowanymi w Kodeksie, których treść expressis verbis przytoczono w uzasadnieniu poniżej, zaś: oceniany przekaz reklamowy nie narusza dobrych obyczajów, a nadto dochowano w nim wymaganej w takich przypadkach należytej staranności. Zespół przy tym uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie zawiera treści, które mogłyby  nadużywać zaufania odbiorców lub wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na treść argumentów podniesionych w Formularzu, zarzucającym jej:

„typ reklamy: Internetowa

miejsce emisji: YouTube

produkt: Pożyczka Vivus

opis reklamy: https://www.youtube.com/watch?v=S1yzKOuMMSc

Treść skargi: Reklama namawia do zapożyczania się na święta.

Jest to wpędzanie ludzi w długi i spiralę zadłużenia szczególnie że kolejne pożyczki od Vivusa mają znacznie wyższe RRSO.” – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wniosku dotyczącym reklamy internetowej, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji dwóch norm Kodeksu brzmiących, jak następuje:

– „działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej  oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,

– „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy,”

 

Reklamodawca w nadesłanym stanowisku nie wyraził zgody na uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy.

Zespół wziął pod uwagę w całości odpowiedź Reklamodawcy, w której m.in. stwierdzono, że „Vivus Finance sp. z o. o. ( dalej: „Spółka”) w każdym aspekcie swojej działalności, w tym również w zakresie tworzonych oraz rozpowszechnianych materiałów reklamowych, przestrzega obowiązujących przepisów prawa, postanowień Dobrych Praktyk w Zakresie Standardów Reklamowania Kredytu Konsumenckiego oraz zasad współżycia społecznego, traktując funkcjonowanie na rynku finansowym jako zobowiązanie do stosowania zawsze najwyższych standardów, tak aby swoim postępowaniem tworzyć w świadomości swoich klientów uznawanie instytucji pożyczkowych za instytucje zaufania publicznego.

szystkie materiały reklamowe tworzone przez Vivus Finance sp. z o.o. przygotowywane są z najwyższą starannością, zgodnie z najlepszymi standardami w branży, a także w zgodzie z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego oraz z zasadami uczciwej konkurencji. Z całą pewnością żadna z reklam Vivus Finance sp. z o.o. nie nadużywa zaufania odbiorcy, ani też nie wykorzystuje jego braku doświadczenia lub wiedzy. Spółka już na etapie tworzenia każdego materiału marketingowego, w tym także tego będącego osią sporu, dokonuje dogłębnej analizy jego zgodności z postanowieniami ustawy o kredycie konsumenckim oraz zasadami dobrych praktyk reklamowania kredytu konsumenckiego.

Spółka jest jedną z największych oraz wiodących firm na rynku przedsiębiorstw finansowych, dlatego też nie chce i nie może pozwolić sobie na działanie nawet nieznacznie odbiegające od najwyższych standardów i praktyk rynkowych, zawsze starając się samej wyznaczać te standardy i dbać o jak najlepszą jakość usług zarówno w aspekcie całokształtu swojej działalności, jak też swoich produktów, oraz w zakresie działalności reklamowej.

Dodatkowo chcielibyśmy nadmienić, że obecnie Vivus Finance sp. z o.o. bierze aktywny udział w tworzeniu nowego Kodeksu Dobrych Praktyk dla sektora bankowego oraz instytucji pożyczkowych, tak aby w najwyższym możliwym zakresie ujednolicić standardy reklamowania produktów finansowych. Priorytetem Spółki jest poszanowanie interesów klienta i jego praw, a także postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami obowiązującymi wewnętrznie w branży instytucji finansowych i dobrymi obyczajami kupieckimi.

W związku z powyższym Spółka ma nadzieje, że powyższe wyjaśnienia rozwieją wszelkie wątpliwości w zakresie dotyczącym reklamy i z powyższym względów na obecnym etapie nie widzimy możliwości uczestnictwa w postępowaniu przez Komisją Etyki Reklamy.” – pisownia oryginalna.

 

Po szczegółowej analizie wszystkich argumentów Reklamodawcy podniesionych w powyższym piśmie, Zespół uznał, że na podstawie wiążących go postanowień wewnętrznych aktów prawa obowiązującego w Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w tym zwłaszcza postanowień Regulaminu rozpatrywania skarg, a także przyjętej na tej podstawie w Komisji Etyki Reklamy praktyki, brak jest podstaw, aby podzielić argumenty przedstawione w stanowisku Reklamodawcy i nie rozpatrywać zgłoszenia Wnioskodawcy, w trybie o którym mowa w pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg.

Zespół uznał, iż oceniana reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością i nie narusza dobrych obyczajów.

Zdaniem Zespołu reklama nie zawiera treści, które mogłyby nadużywać zaufania odbiorców lub wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy.

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały.