Uchwała Nr ZO 33/19/13o reklamy internetowej szkolenia z programowania A&ATUT

Uchwała Nr ZO 33/19/13o

z dnia 13 marca 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie o sygn. akt:

KER/41/19

 

Uchwała KER – w sprawie skargi na przekaz reklamowy nie-sygnatariusza

 

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
ul. Koszykowa 10 lok. 11
00-564 Warszawa

 

Komisja Etyki Reklamy, Zespół Orzekający w składzie:

1) Maciej Korobacz – przewodniczący,

2) Beata Ptaszyńska-Jedynak – członek,

3) Krystyna Jarosz – członek,

DO:

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”

A&ATUT Ośrodek Szkoleniowy Adamczak Sp. j. z siedzibą w Poznaniu (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Reklamodawcą”

 

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Dnia 13 marca 2019  r. na podstawie pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, będącej organem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, zwanego dalej „Zespołem”, w składzie wyżej wymienionym, powołanym w celu badania zgodności przekazu reklamowego z powszechnie przyjętymi zasadami etyki, rozpatrzył zgłoszenie Wnioskodawcy, złożone prawidłowo według wzorca stanowiącego Załącznik nr 5 pod nazwą „Formularz skargi dla konsumentów-online”, zwany dalej – odpowiednio – „Formularzem” i „Wnioskiem”, dotyczące rozpowszechnianej reklamy internetowej, prowadzonej przez Reklamodawcę, w zakresie ewentualnego naruszenia w reklamie norm Kodeksu Etyki Reklamy, zwanego dalej „Kodeksem”, wskazanych w zapytaniu skierowanym do Reklamodawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Regulaminu rozpatrywania skarg.

W ocenie Zespołu, wyłonionego z członków Komisji Etyki Reklamy, zaskarżona  w powyższy sposób reklama:

– nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej;

– nie jest zgodna z następującymi powszechnie przyjętymi zasadami etyki, sformułowanymi w Kodeksie, których treść expressis verbis przytoczono w uzasadnieniu poniżej, zaś: oceniany przekaz reklamowy narusza dobre obyczaje, a nadto nie dochowano w nim wymaganej w takich przypadkach należytej staranności. Zespół przy tym uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zawiera treści, które mogłyby nadużywać zaufania odbiorców lub wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy.

Uzasadnienie

Komisja Etyki Reklamy, działając w celu wytyczania i promowania powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych będących podstawą akceptacji treści reklamowych, podjęła się dokonania oceny przekazu reklamowego wskazanego powyżej z uwagi na treść argumentów podniesionych w Formularzu, zarzucającym jej:

„ miejsce emisji: facebook
produkt: szkolenie z programowania
opis reklamy: https://www.facebook.com/atut.poznan/
Szkoła oferuje kurs programowania powołując się na to, że “programista to najlepiej opłacany zawód 21 wieku” oraz sugeruje, że uczestnik po ukończeniu kursu będzie zarabiał 18tys. miesięcznie

Treść skargi: Reklama wspiera się krążącym mitem o zarobkach programistów, aby skłonić klientów do zapłacenia za kurs wprowadza w błąd:

1. reklama sugeruje, że programista zarabia 18 tys. – wg raportu płacowego Hays za rok 2018 średnie zarobki programistów oscylują w okolicach 10 tys, co jest kwotą znacznie niższą niż przestawiana przez szkołę

2. reklama sugeruje, że wystarczy ukończyć kurs, aby osiągnąć taki poziom zarobków; Posiłkując się wymienionym wyżej raportem oraz własnym, prawie dwudziestoletnim doświadczeniem w branży twierdzę, że trzeba by mieć ogromną wiedzę oraz doświadczenie, czyli rzeczy, których na pewno nie uzyska się na trwającym parę dni kursie

3. Zdanie “zrób kurs programowania i pracuj z nami” sugeruje, że po ukończonym kursie można będzie starać się o zatrudnienie w firmie, która to szkolenie organizuje. We wpisie do KRS szkoła ta nie posiada kodów PKD dotyczących tworzenia oprogramowania, wysoce wątpliwe jest więc, żeby zatrudniała programistów – pisownia oryginalna za Formularzem złożonym przez Wnioskodawcę.

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance (EASA) oraz mając na celu ochronę interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi.

We Wniosku dotyczącym reklamy internetowej, podniesiono naruszenie przez reklamę powszechnie przyjętych zasad etyki będących podstawą akceptacji treści reklamowych przez środowisko reklamodawców oraz konsumentów poprzez ewentualność potencjalnego naruszenia dyspozycji trzech norm Kodeksu brzmiących, jak następuje:

– „działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej  oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,

– „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy,”

– „użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób

poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności

uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.

 

Reklamodawca nie wyraził woli uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy w oparciu o sformułowane w Kodeksie Etyki Reklamy powszechnie przyjęte zasady etyki i dobre praktyki rynkowe. 

Zespół wziął pod uwagę odpowiedź Reklamodawcy, w której poinformowano m.in. o tym, że „Działając w imieniu mojego Mocodawcy A&ATUT Ośrodek Szkoleniowy Adamczak sp.j., powołując się na udzielone mi pełnomocnictwo, którego odpis załączam, w odpowiedzi na pismo z dnia 28 stycznia 2019 roku wskazuję, iż mój Mocodawca nie wyrażał zgody na uczestnictwo w systemie samoregulacji podlegającym Radzie Reklamy. Należy mieć na uwadze, iż przedsiębiorcy mają pełną swobodę w podjęciu decyzji o uczestnictwie w systemie samoregulacji, a podmioty niebędące sygnatariuszami takiego porozumienia nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za naruszenie ustaleń przyjętych w ramach samoregulacji. W związku z tym należy mieć na uwadze, iż mój mocodawca nie polega Państwa regulacji, a tym samym nie może być stroną w prowadzonym przez Państwa postępowaniu. Zważając na powyższe zaznaczam, iż dokonywanie oceny reklamy mojego Mocodawcy przez Radę Reklamy jest działaniem bezprawnym i nieuzasadnionym bowiem nie wyrażał on zgody na uczestnictwo w systemie samoregulacji, a tym samym przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Reklamy.”.

Zespół wskazał, iż nie znajduje podstaw aby nie rozpatrywać zgłoszenia Wnioskodawcy, w trybie o którym mowa w pkt. 374 Regulaminu rozpatrywania skarg.

Zespół, uznał, iż oceniana reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością i  narusza dobre obyczaje.

Zdaniem Zespołu reklama zawiera treści, które mogłyby nadużywać zaufania odbiorców lub wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy.

W opinii Zespołu reklama wprowadza odbiorców w błąd w odniesieniu do  użytych w reklamie danych takich jak: „ programista to najlepiej opłacany zawód 21 wieku” „chcesz zarabiać 18000 na miesiąc? Zrób kurs oprogramowania i pracuj z nami” które muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.

Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa, dlatego poleca Biuru Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy poinstruowanie Wnioskodawcy o możliwości zwrócenia się do właściwych organów w celu dokładnego zbadania oraz dokonania wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl. Postaramy się udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku oraz na podstawie pkt. 374 Regulaminurozpatrywaniaskarg, Zespół ocenił przedmiotową reklamę, jak w osnowie niniejszej Uchwały.