Uchwała Nr ZO 93/13 w sprawie reklamy firmy Regionalna s.c.


Uchwała Nr ZO 93/13
z dnia 16 lipca 2013 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/55/13

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marta Macke – przewodnicząca,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Przemysław Częstochowski – członek,

na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/55/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Regionalna s.c. z siedzibą w Żarach (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy prasowej

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/55/13.
Przedmiotem skargi była reklama prasowa Gazety Regionalnej.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż jest to „wprowadzenie w błąd czytelnika i klienta rynku reklamy poprzez podawanie zawyżonych nieprawdziwych danych o swoim nakładzie. W autoreklamie widnieje nakład 35 tyś egzemplarzy faktyczny nakład zakupiony w drukarni to około 30 tyś egzemplarzy tygodnika. Faktem jest zawyżanie nakładu o około 20 procent i z tego tytułu czerpanie zysków z reklamy i porównywanie się z lokalną konkurencją ( 3 tysiące egzemplarzy) wprowadzając klienta w błąd.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.
Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust. 1 a) oraz art. 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
(…)
2. Użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.
Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 20 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „Użyte w reklamie dane, rekomendacje, oferty handlowe, informacje lub objaśnienia dotyczące produktu muszą być odpowiednio udokumentowane. Dokumenty powinny być udostępnione na żądanie beneficjenta.”.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W odniesieniu do skargi konsumenckiej K/55/13, korzystając z prawa do ustosunkowania się do jej treści, Skarżony wyjaśnił, że jego zamiarem nigdy nie było wprowadzenie w błąd czytelnika, ani podawanie nieprawdziwych danych o nakładzie.

Skarżony poinformował, że autoreklama, której treść skarży konsument, była opracowana na początku 2012 roku. na podstawie danych o sprzedaży z tamtego okresu, kiedy to nakład gazety Regionalnej wynosił 34 tys. 850 egzemplarzy, a więc około 35 tys. egzemplarzy. Plik, stworzony wówczas przez grafika na podstawie danych o sprzedaży, został umieszczony w katalogu plików stałych, stanowiącym bazę reklam i autoreklam, z których Skarżony korzysta wielokrotnie. Z tego też katalogu był pobierany w okresie od stycznia do lutego 2013 r. (w tym czasie nakład przekraczał 31 tys. egzemplarzy).

Równocześnie, Skarżony zwrócił uwagę na dołączone do skargi faktury, które stanowią tajemnicę handlową między Skarżonym a drukarnią, a tym samym są przez Skarżonego strzeżone. Skarżony stwierdził, że ma uzasadnione podejrzenia, że konsument, który skarży się na autoreklamę w gazecie Regionalnej, wszedł w ich posiadanie w nielegalny sposób, o czym Skarżony zamierza powiadomić organy ścigania. Skarżony stwierdził, iż podejrzewa też, że jest to element walki konkurencyjnej.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Biorąc pod uwagę, że reklama zawiera hasło „nakład Gazety Regionalnej 35 tys. egzemplarzy”, Zespół Orzekający uznał, że w przedmiotowej reklamie produktowi przypisano cechy, na poparcie których Skarżony nie przedstawił wystarczających dowodów.

Zespół Orzekający wyraził opinię, iż poprzez użycie ww. hasła, reklama może wprowadzać konsumentów w błąd i nadużywać zaufania odbiorców oraz wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy.

Podsumowując, Zespół Orzekający podkreślił, iż tak jednoznaczne stwierdzenie jak „nakład 35 tys. egzemplarzy”, powinno być prezentowane w reklamie w sposób przejrzysty i jednoznaczny i tylko wówczas jeśli nakład rzeczywiście wynosi 35 tysięcy egzemplarzy.

Jednocześnie, Zespół Orzekający uczulił reklamodawcę, aby w reklamach powoływał się na aktualne dane o nakładzie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.