Uchwała ZO 34/19/21u w sprawie reklamy internetowej NETSOL Adam Bańkowski sp. z o.o.

Uchwała ZO 34/19/21u

z dnia 19 marca 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/01/19

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodnicząca,

2) Beata Cywińska-Durczak – członek,

3) Mikołaj Janicki – członek,

na posiedzeniu w dniu 19 marca 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/01/19 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu rozpatrywania skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej NETSOL

Adam Bańkowski z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia

 

oddalić skargę.

 

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/01/19.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa testów na pasożyty.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„typ reklamy: Internetowa

data emisji: 03.01.2019

czas emisji: 14.00

miejsce emisji: www.pasozyty.profilzdrowia.pl

produkt: Darmowy Test na Pasożyty oraz poziom Wolnych Rodników z moczu

opis reklamy: Reklama testów prowadzonych w przychodni, sugerująca, że są to testy medyczne. Wskazuje na to również zdjęcie, przedstawiające osobę w kitlu i ze stetoskopem.

 

Treść skargi:

1. Reklamowana usługa w rzeczywistości ma skłonić do zakupu produktu (pakietu terapeutycznego) poprzez wywołanie lęku lub poczucia strachu.

2. Reklama nadużywa zaufania odbiorcy, wykorzystuje jego brak

doświadczenia lub wiedzy.

3. Reklama wprowadza w błąd. Sugeruje, że badania są zgodne z wiedzą medyczną (umiejscowienie badania, zdjęcie przedstawiające osobę w kitlu i ze stetoskopem). – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 6 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „bez uzasadnionej konieczności powodowanej np. względami społecznymi i profilaktyką, reklamy nie mogą motywować do zakupu produktu poprzez wykorzystywanie zdarzeń losowych, wywoływanie lęku lub poczucia strachu.”.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Na wstępie chcielibyśmy zaznaczyć, że zawartość powołanej w skardze strony internetowej trudno nawet nazwać reklamą.

Jest to strona mająca charakter informacyjny i informuje o możliwości wykonania bezpłatnych testów profilaktycznych.

Nie reklamuje w żaden sposób żadnej konkretnej usługi, ani żadnego konkretnego produktu.

Przyznajemy ponadto, że strona internetowa powołana w skardze funkcjonowała przez nasze niedopatrzenie ponieważ już od 2017 roku nie wykonujemy testów na wolne rodniki oraz od 2017 nie przeprowadzamy testów w przychodni na Ul. Mochnackiego 10 w Warszawie oraz nie przeprowadzamy testów w przychodni na ul. Przemysłowej 3 w Katowicach.

Strona powinna zostać usunięta w 2017 roku bo informacje na niej zawarte są nieaktualne. W związku z tym z dniem 2 lutego 2019 strona została usunięta i nie jest publikowana w sieci www.

Niemniej jednak biorąc pod uwagę wątpliwości które się pojawiły przedstawiamy poniżej odpowiedzi na konkretne zarzuty.

Ad Art. 6 Kodeksu Etyki Reklamy.

Powołana strona zawiera informacje ogólne o pasożytach i wolnych rodnikach oraz o możliwych wywoływanych przez nie chorobach.

Nie ma żadnych odniesień do jakiejkolwiek konkretnej sytuacji konsumenta odwiedzającego stronę lecz tylko są zebranymi w jednym miejscu ogólnymi informacjami, które w różnej konfiguracji można przeczytać na dużej liczbie innych stron internetowych poświęconych tej tematyce.

Informacje podane na powołanej stronie mają zdecydowanie charakter profilaktyczny ponieważ informują o możliwym wpływie na zdrowie czytelnika czynników których być może nigdy nie brał pod uwagę a także możliwości wykonania bezpłatnych testów w tym kierunku.

Reasumując informacje zawarte na stronie nie tylko nie mogą wywoływać lęku ani poczucia strachu, ale wręcz dostarczają bezpłatnego rozwiązania w przypadku gdy czytelnik zainteresowałby się tą tematyką w odniesieniu do własnego zdrowia czyli mają charakter profilaktyczny w sensie praktycznym.

Informacje zawarte na stronie w żaden sposób nie motywują do zakupu żadnego produktu ponieważ strona nie zawiera opisu żadnego płatnego produktu ani żadnej płatnej usługi.

Ad Art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy.

Powołana strona zawiera informacje odnośnie gdzie odbywają się bezpłatne testy oraz co jest na nich wykonywane:

–        bezpłatny test na pasożyty

–        bezpłatny test z moczu na wolne rodniki

–        podstawowe pomiary parametrów zdrowia

–        konsultacja specjalisty.

Wizyty odbywały się w przychodniach na ul. Mochnackiego 10 w Warszawie oraz na ul. Przemysłowej 3 w Katowicach i jest to zgodne ze stanem faktycznym.

Specjaliści przeprowadzający testy byli dietetykami lub dietetykami klinicznymi.

Wizyta mogła być umówiona jedynie po telefonicznym zarejestrowaniu się na konkretny dzień i godzinę. W trakcie rejestracji konsument dostawał wszelkie niezbędne informacje o charakterze przeprowadzanych testów, sposobie przygotowania się do wizyty oraz odpowiadaliśmy na wszelkie jego pytania odnośnie wizyty.

W trakcie wizyty Konsument otrzymywał kartę z wynikami pomiarów oraz konsultację specjalisty w zakresie przeprowadzonych testów oraz wywiadu.

Reasumując na każdym etapie korzystania z bezpłatnej wizyty (przed, w trakcie i po wizycie) Konsument miał możliwość samodzielnego zweryfikowania rzetelności informacji zawartych na stronie, a także uzyskać wszelkie dodatkowe informacje w przypadku gdyby te zawarte na stronie były niewystarczające, a tym samym uzupełnić swój brak doświadczenia lub wiedzy w danym zakresie.

Ad Art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy.

Powołana strona zawiera informacje odnośnie miejsca oraz zakresu wykonywanych testów i konsultacji. Z oczywistych względów informacje zawarte na stronie mają charakter ogólny jednak w przypadku chęci pogłębienia wiedzy Konsumenta w zakresie bezpłatnej wizyty na każdym etapie mógł on dostać dużo bardziej szczegółowe informacje.

Tak jak już wspominaliśmy wizyty odbywały się w przychodniach na ul. Mochnackiego 10 w Warszawie oraz na ul. Przemysłowej 3 w Katowicach i jest to zgodne ze stanem faktycznym.

Wizyta mogła być umówiona jedynie po telefonicznym zarejestrowaniu się na konkretny dzień i godzinę. W trakcie rejestracji konsument dostawał wszelkie niezbędne informacje o charakterze przeprowadzanych testów, sposobie przygotowania się do wizyty oraz odpowiadaliśmy na wszelkie jego pytania odnośnie wizyty, sposobu wykonywania pomiarów, wykształcenia osób przeprowadzających testy oraz urządzeń służących do wykonywania testów.

Specjaliści przeprowadzający testy byli dietetykami lub dietetykami klinicznymi.

Urządzenia służące do wykonywania testów spełniały wymogi wyrobów medycznych w zakresie który był dokładnie wskazany na karcie wizyty.

W trakcie wizyty Konsument otrzymywał kartę z wynikami pomiarów z informacją o następującej treści :

“Informujemy, że nie jesteśmy przychodnią lekarską, ani medycznym laboratorium diagnostycznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2004, Nr 144, poz.1529) oraz nie prowadzimy działalności leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654), w tym w szczególności nie udzielamy świadczeń zdrowotnych. Przekazane przez klientów podczas konsultacji dane jak i dane będące wynikiem usługi nie stanowią dokumentacji medycznej w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 252, poz. 1697). Administratorem danych oraz prowadzącym projekt Profil Zdrowia jest firma NETSOL z siedzibą przy ul. Banderii 4 lok 362. 01-164 Warszawa. Jesteśmy organizatorem testów i sprzedawcą suplementów diety. W celu podniesienia poziomu jakości wykonywanych usług rozmowy z konsultantami i specjalistami mogą być monitorowane. Wykonywany test z moczu i inne testy nie stanowią diagnozy lekarskiej, jednakże mogą stanowić uzupełnienie konwencjonalnych metod diagnostycznych. Zarówno sprzęt jak i odczynniki do wykonywania testu na wolne rodniki z moczu został zgłoszony zgodnie z wymogami prawa do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w dniu 18.10.2016 roku wraz ze wszystkimi certyfikatami. Pozostała aparatura pomiarowa nie jest aparaturą medyczną w rozumieniu medycyny akademickiej. Specjalista wykonujący test nie jest lekarzem i nie stawia „diagnozy lekarskiej” tylko wykonuje pomiary za pomocą urządzeń pomiarowych. Preparaty proponowane przez specjalistę nie są lekarstwami, a jedynie suplementami diety (OTC). Nie są one lekami i nie zastępują środków zaordynowanych przez lekarza. Składy poszczególnych preparatów podane są na etykietach. W przypadku pytań, stanów ostrych oraz przeciwwskazań do przyjmowania poszczególnych składników należy skonsultować się z lekarzem. Nie można samowolnie zmieniać, ani korygować dotychczasowego leczenia – może to zrobić jedynie lekarz prowadzący.”

Reasumując wszelkie informacje odnośnie bezpłatnych testów zawarte na stronie były zgodne ze stanem faktycznym, były podane rzetelnie, a Konsument miał możliwość drogą telefoniczną lub mailową doprecyzować potrzebne informacje przed zgłoszeniem się na bezpłatną wizytę.

W trakcie wizyty informacje te były jeszcze bardziej doprecyzowane w trakcie rozmowy ze specjalistą, a także w formie pisemnej na karcie wizyty którą dostawał.

Nie ma więc mowy o jakimkolwiek wprowadzeniu Konsumenta w błąd na jakimkolwiek etapie przeprowadzania bezpłatnych testów.

Podsumowanie

Naszym zdaniem powołana w skardze strona www test stroną mająca charakter informacyjny i informuje o możliwości wykonania bezpłatnych testów profilaktycznych i nie reklamuje w żaden sposób żadnej konkretnej usługi, ani żadnego konkretnego produktu. Nawet gdyby uznać tą stronę za reklamową i odnieść się do Kodeksy Etyki Reklamy to jak wykazaliśmy powyżej każdy ze sformułowanych zarzutów jest zupełnie bezpodstawny.”– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie zawiera treści które mogą motywować do zakupu testu na pasożyty poprzez wykorzystywanie zdarzeń losowych, wywoływanie lęku lub poczucia strachu.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie nadużywania zaufania odbiorców, ani też wykorzystywania ich braku doświadczenia lub wiedzy, ani wprowadzania odbiorców w błąd co do istotnych cech w tym właściwości reklamowanego produktu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

 

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, Skarżący oraz Skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.