Uchwała Nr ZO 36/07 w sprawie reklamy firmy Danone Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 36/07

z dnia 8 listopada 2007 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. Akt:

K/76/07

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marek Janicki – przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Agnieszka Tomasik-Walczak – członek,

na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2007 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze Akt K/76/07,
złożonej na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Danone Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia

skargę oddalić

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o Sygn. K/76/07.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna, której jednym z głównych założeń jest propagowanie naturalnego wzmacniania odporności przez codzienne spożywanie Actimela – produktu probiotycznego o potwierdzonej naukowo skuteczności. Osobą wspierającą kampanię jest Martyna Wojciechowska – znana dziennikarka i podróżniczka. W reklamie został użyty zwrot “Actimel pomaga naturalnie wzmacniać odporność”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że „reklamowany produkt wcale nie wzmacnia naszej odporności. Jedyne potwierdzone jego działanie to zapobieganie biegunce”.

Skarżący poinformował również, że reklama została wycofana z francuskiej telewizji i że u nas też powinno się ją znieść z anteny.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał arbiter-referent. Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy”, a także z art. 10 ust.1 pkt. a) Kodeksu Etyki Reklamy („Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”).

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 16. ust. 1. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503) „Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:
(…)
2) reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;”
a także za sprzeczną z art. 16. ust. 2 „Przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej elementy, zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a także zachowania się klienta.”

Arbiter-referent wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust.1 Kodeksu Etyki Reklamy).

Skarżony złożył odpowiedź na skargę. Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony w odpowiedzi na skargę poinformował, że Actimel jest produktem probiotycznym o naukowo udokumentowanym działaniu:
– działanie Actimela zostało potwierdzone licznymi badaniami naukowymi, w tym badaniami klinicznymi przeprowadzonymi w wielu uznanych na świecie ośrodkach naukowych;
– Actimel uzyskał pozytywne opinie dotyczące jego wpływu na odporność organizmu (na mechanizmy obronne) także w Polsce — wydane na postawie analizy przedłożonego dossier naukowego przez Instytut Zywności i Żywienia oraz przez Kierownika Zakładu Immunopatologii Państwowego Zakładu Higieny.

W opinii immunologicznej potwierdzony został wpływ Actimela na odporność organizmu oraz opisane zostały 3 sposoby jego działania. „Badania z zastosowaniem produktu Actimel i szczepu bakterii Lactobacil/us casei DEFENSIS zostały przeprowadzone w szerokim zakresie zarówno w badaniach In vitro, na modelach zwierzęcych, jak / i z udziałem ludzi. Zakres tych badań i ich wyniki pozwoliły potwierdzić korzystny wpływ zdrowotny spożywania Actimela, wykazując poprawę parametrów naturalnych mechanizmów obronnych poprzez oddziaływanie Actimela na tzw. 3 linie naturalnej obrony jelitowej organizmu:
– korzystne działanie na florę jelitową (wykazując jej przejściową modyfikację),
– poprawę funkcjonowania nabłonka jelitowego,
– działanie modulacyjne układu immunologicznego”.

Skarżony stwierdził, że reklama ACTIMEL, nie wprowadza odbiorców w błąd, ani nie nadużywa ich zaufania.

Skarżony przedstawił tzw. monografię Actimela – dokument medyczny, przeznaczony dla lekarzy i prezentujący wyniki badań naukowych, dotyczących Actimela i zawartego w nim probiotycznego szczepu bakterii L. Casei Defensis. W Monografii opisany jest m.in. sposób działania produktu – jego wpływ na 3 linie obrony organizmu. Monografia zawiera także listę 59 publikacji naukowych na temat przeprowadzonych badań. Actimel jest jedynym na rynku produktem posiadającym taką dokumentacje naukową.

Skarżony podkreślił, że „zakres badań klinicznych dotyczących produktu Actimel był również szeroki pod względem objętych nimi grup oraz ocenianych parametrów :
Badania dotyczyły różnych grup wiekowych – co należy ocenić jako celowe ponieważ dokumentuje, że jako produkt prozdrowotny może on być spożywany przez osoby w różnym wieku. Badania obejmowały zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe – a wśród nich osoby starsze.
Oceniano parametry układu odpornościowego w różnych warunkach (stres, wysiłek fizyczny, infekcje — biegunki, infekcje zimowe).
Tak szeroki zakres badań jest niezbędny dla potwierdzenia deklarowanych właściwości produktu jeśli odnoszą się one do skomplikowanej funkcji organizmu jaką jest odporność.” Jednocześnie, Skarżony podkreślił, że w reklamie używane jest precyzyjne stwierdzenie iż produkt pomaga naturalnie wzmacniać odporność.
Skarżony konkludując stwierdził, że z przedstawionej dokumentacji wynika, iż stosowane w reklamie Actimela określenia, dotyczące jego działania są w pełni uzasadnione.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy. Stwierdził, że przedmiotowa reklama nie nadużywa zaufania odbiorcy, ani nie wykorzystuje jego braku doświadczenia lub wiedzy. Ponieważ Skarżony przedstawił dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie badań potwierdzających probiotyczne właściwości produktu pomagającego naturalnie wzmacniać odporność, należy uznać, że przedmiotowa reklama nie wprowadza odbiorców w błąd.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.