Uchwała Nr ZO/048/23u z dnia 12 kwietnia 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/024/23

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Beata Dziwulska – przewodnicząca
  • Teresa Wierzbowska – członkini
  • Igor Kaleński – członek

 

na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2023 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/024/23, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez konsumenta (dane w aktach sprawy) przeciwko Natur Produkt Zdrovit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie dotyczącej reklamy telewizyjnej produktu Septimum Silver,

postanawia

 

skargę odrzucić.

 

Uzasadnienie

 

W skardze skierowanej do Komisji Etyki Reklamy (dalej: „KER”) konsument (dalej: „Skarżący”) wskazał, że Natur Produkt Zdrovit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Skarżona”) stosuje reklamę produktu Septimum Silver. Reklama była emitowana w telewizji.

Zgodnie ze stanowiskiem Skarżącego:

Rozmowa między lekarzem a pacjentem na temat bólu gardła lekarz poleca na ból gardła Septimum Silver.

Na podstawie nowelizacji ustawy o reklamie produktów medycznych, która weszła w życie 01.01.2023 zakazane jest reklamowanie produktów medycznych przez osoby związane ze służbą zdrowia lub osoby je udające.

Przekaz został zakwalifikowany jako potencjalnie naruszający zasady etyki reklamy w zakresie wskazanym w art. 8 i art. 10 ust. 1 lit. a Kodeksu Etyki Reklamy:

Art. 8

Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Art. 10

  1. Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
  2. a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

 

Skarżona, w odpowiedzi na zawiadomienie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, przedstawiła stanowisko w sprawie w korespondencji z dnia 21 marca 2023 r. i wyraziła wolę uczestnictwa w postępowaniu przed KER.

Skarżona wskazała, że ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych w zakresie reklamy tej kategorii produktów w art. 143 ustawy zmieniającej przewidziała przepisy przejściowe dla reklam, które zostały rozpowszechnione przed dniem 1 stycznia 2023 roku i tym samym mogą być dalej w emisji do 30 czerwca 2023 roku. W związku z tym reklamy, które są emitowane w środkach medialnych, spełniają obecnie obowiązujące przepisy.

Zespół Orzekający zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, reklama wyrobów, której rozpowszechnianie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie zasad reklamy wyrobów medycznych, określonych w art. 54-61 ustawy (m.in. w zakresie zakazu wykorzystywania wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby lub przedstawiania osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód), nie spełniająca wymogów określonych w ww. ustawie, może być rozpowszechniana nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 r.

Mając na względzie powyższe, Zespół Orzekający, na podstawie art. 49 pkt 1 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, postanowił skargę odrzucić z uwagi na jej oczywistą bezzasadność.

 

Zdania odrębne

Brak.

 

Zgodnie z pkt. 59 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od Uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni roboczych od doręczenia Uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane Zespołowi Orzekającemu w dacie podjęcia Uchwały, od której Strona wnosi odwołanie.