Uchwała Nr ZO 31/07 w sprawie odwołania od uchwały nr ZO 22/07 dotyczącej reklamy firmy Zbyszko Company sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 31/07

z dnia 22 października 2007 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 22/07

dotyczącej skargi o sygn. Akt

K/61/07

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko– przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Piotr Chęcielewski – członek,
4) Jacek Olechowski – członek,
5) Wojciech Piwocki – członek,
6) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 22 października 2007 roku, po rozpatrzeniu odwołania od uchwały nr ZO 22/07 dotyczącej skargi o sygnaturze Akt K/61/07,
złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez ZBYSZKO COMPANY Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu

postanawia

podtrzymać uchwałę Zespołu orzekającego z dnia 2 sierpnia 2007r. o nr ZO 22/07
uznając, że w reklamie VERONI MINERAL FIT, w najbliższym możliwie terminie, powinny zostać wprowadzone przez Skarżonego zmiany w taki sposób, aby usunąć naruszenie norm Kodeksu Etyki Reklamy, poprzez usunięcie fragmentu reklamy informującego o szkodliwości spożywania produktów zawierających konserwanty oraz ilustrującego tę informację postacią, która po spożyciu tego typu produktów emituje światło.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło odwołanie ZBYSZKO COMPANY Sp. z o. o. od uchwały nr ZO 22/07 dotyczącej skargi konsumenckiej o Sygn. K/61/07.
Do odwołania załączone zostały wydruki informacji internetowych, dotyczące oddziaływania konserwantów na zdrowie konsumentów:

1) wydruk ze strony internetowej http://godtech.info;
2) wydruk ze strony internetowej http://www.trybufla.COm.Pl;
3) wydruk ze strony internetowej http://www.sweetmarket24.com.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawione nowe fakty i dowody w postaci artykułów publicystycznych zamieszczonych na stronach internetowych nie mają znamion dowodów potwierdzających negatywny wpływ konserwantów zawartych w wodach smakowych na zdrowie konsumentów.

Zespół odwoławczy stwierdził, że firma ZBYSZKO COMPANY Sp. z o. o. nie przedstawiła dowodów potwierdzających, iż firmy produkujące wody smakowe z dodatkiem konserwantów, dodanych w ilościach dozwolonych przez polskie normy, szkodzą lub stwarzają zagrożenie dla zdrowia konsumentów.
Twierdzenia zawarte w odwołaniu nie zostały poparte rzetelnymi badaniami czy przepisami prawa.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym odwołaniem firmy ZBYSZKO COMPANY Sp. z o. o. i przywołanych w nim faktach i dowodach, Zespół odwoławczy stwierdził, że nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona faktów i dowodów, jednoznacznie potwierdzających, że wody smakowe zawierające konserwanty są szkodliwe dla zdrowia. Wobec tego Zespół odwoławczy podtrzymał stanowisko Zespołu orzekającego wyrażone w uchwale nr ZO 22/07.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 ppkt. 1 lit d Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.