Uchwała Nr ZO 46/18/07u w sprawie reklamy telewizyjnej samochodów marki Volvo

Uchwała Nr ZO 46/18/07u
z dnia 8 maja 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/26/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Anna Barabasz-Sawińska – przewodnicząca,
2) Andrzej Garapich – członek,
3) Maciej Korobacz – członek,

na posiedzeniu w dniu 8 maja 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/26/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej Volvo Car Poland Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/26/18.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna samochodu marki VOLVO XC60.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Reklamowany samochód kierowany przez kobietę nagle zatrzymuje się na jezdni tuż przed małą dziewczynką. Uważam, że w sposób nieodpowiedzialny uczy się małe dzieci beztroski na jezdni, pokazując że auto może nagle się zatrzymać na drodze tuż przed dzieckiem, nie robiąc mu krzywdy. Jest to już kolejna reklama auta z wykorzystaniem dziecka do zachwalania niezawodności hamulców. Poprzednia dotyczyła innej marki auta, które zatrzymywało się na oblodzonej jezdni tuż przed dziećmi zjeżdżającymi z górki na sankach wprost pod w/w samochód.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 23 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „Reklama skierowana do dzieci lub młodzieży nie może zawierać treści stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa.”.

Poinformował również, iż zgodnie z art. 32 „Przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, w związku z przesłanym do Spółki Volvo Car Poland Sp. z o.o., pismem z dnia 16 marca 2018r., informującym o wpłynięciu do Biura Rady Reklamy, skargi konsumenckiej, dotyczącej reklamy telewizyjnej samochodu marki Volvo XC60, wyemitowanej na antenie TVP1 w dniu 24 września 2017r., wnoszę o oddalenie skargi konsumenckiej na podstawie art. 37b Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 19 stycznia 2018r.( z uwagi na to, że w przypadku skarżonej reklamy nie doszło do naruszenia żadnej z norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Pragnę zapewnić, że dla Volvo Car Poland Sp. z o.o., jako przedstawiciela marki Volvo w Polsce, propagowanie bezpieczeństwa w komunikacji jest absolutnym priorytetem. W prezentowanych przez markę Volvo treściach nigdy nie kierowaliśmy się beztroską czy brakiem odpowiedzialności. Volvo od zawsze skupiało się na bezpieczeństwie w każdym możliwym aspekcie poruszania się po drodze: jako pierwsze wprowadziło pasy bezpieczeństwa i systemy chroniące życie pasażerów oraz kierującego. Kolejnym krokiem było zadbanie o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu – pieszych czy rowerzystów, czego wyrazem jest stworzenie systemu automatycznego hamowania, którego działanie zostało zaprezentowane w reklamie XC60 pt. «Moments», która stała się przedmiotem skargi konsumenckiej.

Zwracamy uwagę, że zarzut naruszenia art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy, stawiany przez Arbitra – referenta, jakoby kampania reklamowa nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, jest nieuzasadniony. W rzeczywistości, jest bowiem dokładnie odwrotnie. Przedmiotowa Reklama została przygotowana w poczuciu odpowiedzialności społecznej, jaką ponosi marka Volvo. Celem kampanii było wyłącznie uświadomienie kierowcom, że zagrożenie na drodze może pojawić się w sposób nieoczekiwany, nawet na przejściu dla pieszych i przy dobrej pogodzie. Nie była to reklama hamulców, ale auta z zaawansowanym technicznie wyposażeniem o nazwie City Safety, zwiększającym bezpieczeństwo na drodze, w przypadku, gdyby kierowca sam na czas nie zareagował na sytuację niebezpieczną. Jest to typowy system wspomagający działania kierowcy. Na drodze liczą się sekundy i to zostało wyraźnie podkreślone w kampanii reklamowej, pokazującej, że system zareagował szybciej, niż kierowca. Naszym zdaniem, trudno posądzać markę Volvo, która jest leaderem w promowaniu bezpiecznej jazdy, o zachęcanie do podejmowania niebezpiecznych zachowań. Chcielibyśmy podkreślić, iż każdy materiał edukacyjny, a taki przekaz także zawiera reklama, ilustruje sytuacje niebezpieczne wyłącznie po to, aby wykazać sprawność systemu City Safety, w jaki wyposażone jest auto.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 23 i art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, pragniemy podkreślić, że reklama nie jest skierowana do dzieci, a stwierdzenie, że dzieci są jej odbiorcami w rozumieniu art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, jest nieuzasadnione. Reklama systemu City Safety nie była bowiem prezentowana w sąsiedztwie audycji dla dzieci. Nie zawiera ona również żadnych treści stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa. Jedynym celem przedstawienia sytuacji drogowej, zamieszczonej w materiale, było zaprezentowanie działania systemu City Safety, czyli automatycznego hamowania w przypadku zaobserwowania przez system samochodu osoby/zwierzęcia/przedmiotu na trasie jego przejazdu. Wspomniany system ma jeden cel – wspomagać kierowcę i pomagać unikać wypadków. Materiał zwraca uwagę odbiorcy, nie na zachowania dziecka (które jest jak najbardziej zgodne z zasadami ruchu drogowego), ale na sytuację rozkojarzenia, w której znalazł się kierowca, w związku z tym, że przypadkowo wylał gorącą kawę w samochodzie i to odwróciło jego uwagę.

Odnosząc się do kwestii zakazu zamieszczania w reklamach treści, stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, należy wskazać, że zachowanie występującej w reklamie dziewczynki nie wskazuje na brak ostrożności czy lekkomyślność. Dziecko porusza się spokojnie w miejscach, wyznaczonych dla pieszych, a następnie wchodzi na jezdnię na pasach. Reklamę zaś należy interpretować jako całość. Jeśli zostały w niej wskazane jakiekolwiek zachowania, zagrażające bezpieczeństwu, to była to wyłącznie chwila nieuwagi kierowcy, który skupił się na rozlanej kawie, zamiast na aktualnej sytuacji drogowej. System automatycznego hamowania, zaprezentowany w materiale, pomógł kierowcy w sytuacji, w której nie zdążył on zareagować na przeszkodę na drodze na czas sam.
Jednocześnie, pragniemy zwrócić uwagę na to, że pod koniec reklamy, na ekranie pojawia się informacja, dotycząca tego czym jest system City Safety w jakie wyposażone jest auto oraz że nie jest to rozwiązanie, które pozwoli uniknąć każdego wypadku. Przedmiotowa Reklama emitowana jest w większości krajów europejskich i dotychczas, wedle naszej najlepszej wiedzy, nigdy nie budziła żadnych wątpliwości o zgodność z uznanymi kodeksami etycznymi lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Na marginesie wskazać można, że przywołana przez Skarżącego reklama samochodu innej marki, w której, jak twierdzi Skarżący, przedstawione zostały dzieci, bawiące się na sankach, aby ten motyw beztroskiego wtargnięcia na drogę wykorzystać dla reklamy skuteczności hamulców auta nie ma żadnego znaczenia w niniejszej sprawie, ponieważ nie była to reklama marki Volvo.”– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że przedmiotowej reklamie dochowano należytej staranności. Zespół Orzekający uznał również, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie treści stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.