Uchwała Nr ZO 47/14 w sprawie reklamy firmy Suzuki Motor Poland Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 47/14
z dnia 5 czerwca 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/20/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Ołdak – przewodnicząca,
2) Teresa Wierzbowska – członek,
3) Wojciech Kowalczyk – członek,

na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/20/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/20/14.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna pojazdu SUZUKI SX4.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„produkt: suzuki sx4
opis reklamy: lektor w trakcie emisji spotu informuje, że auto można kupić za 22400 nie dopowiada jednak ,że to jest jedna trzecia faktycznej ceny ,co jest opisane drobnym drukiem na ekranie.
Treść skargi: reklama jest nierzetelna bo sugeruje ,że auto jest okazyjnie tanie.”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego, „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy”.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust. 1 b) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
(…)
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„działając w imieniu naszego Klienta Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („SMP”) pragnę podziękować za pismo z dnia 12 marca 2014 roku dotyczące skargi na reklamę pojazdu Suzuki SX4 („Pojazd”). Uprzejmie jednak informuję, że SMP nie zamierza brać udziału w przedmiotowym postępowaniu. Ponadto uprzejmie wskazuję, że naszym zdaniem reklama nie narusza przepisów obowiązującego prawa z co najmniej kilku, niezależnych od siebie powodów.
1. Reklama informuje wyraźnie o możliwości nabycia Pojazdu w kredycie z określonym udziałem gotówkowym Klienta.
2. Skarżący myli się twierdząc: „lektor mówi, że auto można kupić za 22400″, a w ślad za tym – „reklama sugeruje, że auto jest okazyjnie tanie”. Takich informacji reklama nie zawiera. Lektor informuje jedynie, bez użycia czasownika, o progu finansowym jaki umożliwia skorzystanie z oferty kredytowej. Informacja lektora została wyraźnie i dostatecznie uszczegółowiona przez:
– wskazanie graficzne „w kredycie 3×33″,
– gwiazdkę przy kwocie, wskazującą na konieczność zapoznania się ze szczegółami,
– uszczegółowienie informacji na dole ekranu,
– werbalne zaproszenie do salonów Suzuki, gdzie Klient może otrzymać dodatkowe wyjaśnienia.
Taki sposób prezentowania informacji odpowiada standardom rynkowym i krótkiej formie reklamy. Nie ulega bowiem wątpliwości że reklama przeładowana informacjami byłaby po prostu nieczytelna.
3. Reklama prezentuje informacje w sposób wyważony, z zachowaniem zasad odpowiedzialności społecznej i uczciwej konkurencji.
4. Skarga została wniesiona wyłącznie przez jedną osobę w sytuacji kiedy dostęp do reklamy miało kilka milionów osób, co wystarczająco potwierdza, że reklama nie wprowadza w błąd” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zespół Orzekający nie dopatrzył się również w przedmiotowej reklamie nadużywania zaufania odbiorców lub wykorzystywania ich braku doświadczenia lub wiedzy bądź wprowadzania odbiorców w błąd co do ceny reklamowanego produktu.
Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że przy kwocie 22 400 zł była informacja „w kredycie 3×33″ oraz symbol gwiazdki, a poniżej wyjaśnienie: „wpłata własna stanowiąca 33% ceny samochodu w kredycie 3×33″.
Jednocześnie, Zespół Orzekający zalecił reklamodawcom dokładanie należytej staranności w celu zmaksymalizowania czytelności przekazów reklamowych dotyczących rzeczywistej ceny reklamowanego produktu, w szczególności w przypadku sprzedaży ratalnej.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.