Uchwała Nr ZO 73/11 w sprawie reklamy firmy Bank Zachodni WBK S.A.

Uchwała Nr ZO 73/11 z dnia 4 października 2011 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/82/11

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak — przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Olgierd Cygan — członek,

na posiedzeniu w dniu 4 października 2011 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/82/11 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy zewnętrznej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/82/11.
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna kredytu gotówkowego i kredytu dla firm w Banku Zachodnim WBK.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „ta reklama wspiera wydawanie pieniędzy na przyjemności. W kontekście kryzysu światowego, oraz obecnego w Grecji ta reklama godzi w interes społeczny. Poprzez właśnie tego typu działalność finansową światowy i państwowy system gospodarczy może mieć problemy i nie jest to tylko sprawa banku, gdyż w celu ratowania takich instytucji finansowych są wydawane publiczne pieniądze.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony poinformował, iż w jego ocenie postawione zarzuty są całkowicie bezpodstawne. Przywołane reklamy kredytu gotówkowego oraz kredytu dla firm w żaden sposób nie łamią zasad wynikających z Kodeksu Etyki Reklamy, w szczególności ujętych w art. 2 KER oraz zawartych w rozdziale III ww. Kodeksu. Co istotne i godne podkreślenia reklama nie wprowadza w błąd, nie nadużywa zaufania odbiorcy, nie wykorzystuje jego braku doświadczenia lub wiedzy. Wręcz przeciwnie: reklama prowadzona jest zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Skarżony wskazał, że reklama zawiera wyraźne i czytelne informacje:
– Kredyt gotówkowy — „Decyzja kredytowa i indywidualna stawka oprocentowania uzależnione są od wyniku badania zdolności kredytowej, 5,99 % jest stawką minimalną, dla której RRSO wynosi 8,19 % (kwota kredytu 8000 zł, 72 równe raty). Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu dostępne w placówkach BZ WBK.”
– Kredyt dla firm — „Szczegóły oferty, informacje o oprocentowaniu, opłatach i prowizjach dostępne w placówkach BZ WBK. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku badania zdolności kredytowej”.

Skarżony wyjaśnił, że decyzja o chęci i potrzebie skorzystania z oferty kredytu należy do Klienta. Jednakże każdy Klient, który ubiega się o kredyt gotówkowy, czy kredyt dla firm w Banku Zachodnim WBK S.A. przechodzi rzetelną, wnikliwą analizę zdolności kredytowej — zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego. Decyzja kredytowa podjęta jest w toku indywidualnej oceny zdolności kredytowej każdego wnioskującego o kredyt Klienta. Wynik tej oceny kwalifikuje Klienta lub nie do otrzymania kredytu.

Skarżony również zwrócił uwagę, że fakt istnienia kryzysu finansowego nie stanowi przesłanki dla zakazu reklamy usług finansowych, w tym przywołanych w reklamie kredytów. W przeciwnym razie, reklama oferty kredytowej każdego banku musiałaby zostać uznana za sprzeczną z KER, co stoi w sprzeczności z zasadą swobody działalności gospodarczej, zakładającej również możliwość reklamowania swoich usług.

Podsumowując, Skarżony stwierdził, iż w jego ocenie przywołane reklamy kredytu gotówkowego i kredytu dla firm pozostają zgodne z bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, zostały przygotowane z należytą starannością, w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zasadami uczciwej konkurencji. Zdaniem Skarżonego z pewnością nie wykraczają poza powszechnie przyjęte normy postępowania, w tym dobre obyczaje i normy etyczne.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie naruszenia norm kodeksu.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie narusza dobrych obyczajów.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Zespół Orzekający odnosząc się do zarzutów podniesionych w skardze, zwrócił uwagę, że świadomy i rozważny konsument, decyzji o chęci i potrzebie skorzystania z kredytu gotówkowego czy kredytu dla firm nie podejmuje pochopnie i poprzedza ją analizą swojej sytuacji finansowej.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.