Uchwała Nr ZO 75/11 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 75/11 z dnia 4 października 2011 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/46/11

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Tomczak — przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Olgierd Cygan — członek,

na posiedzeniu w dniu 4 października 2011 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/46/11 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/46/11.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna suplementu diety dla dzieci o nazwie Hokuski.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „w reklamie tej (która skierowana jest do dzieci, co samo w sobie jest dość obrzydliwe) informuje się, że do paczki witamin dodawana jest w prezencie różdżka (zabawka). Jedno z dzieci mówi, że ono też by taką chciało. Moim zdaniem dodawanie wszelkich (zwłaszcza tak dla dzieci atrakcyjnych) prezentów do WITAMIN (zatem produktu, którego spożywanie należy skonsultować z lekarzem, zwłaszcza jeśli przeznaczony jest on dla dzieci) poważnie narusza zasady etyki. Pomijając już fakt, że w ogóle nie powinno się reklamować takich środków, to jeszcze zachęcanie do ich kupna w taki sposób wydaje się szczególnie niesmaczne. Dodam, że reklamę tę nadają obecnie chyba wszystkie stacje, o każdej porze.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 24 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „Stosownie do treści art. 8 i art. 10 reklama skierowana do dzieci lub młodzieży nie może wprowadzać w błąd poprzez wykorzystywanie ich naturalnej ufności i braku doświadczenia.”.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 26 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „Reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży nie mogą zawierać przekazu, że posiadanie lub używanie produktu zapewni im przewagę społeczną lub psychologiczną nad innymi albo nieposiadanie tego produktu odniesie skutek przeciwny.”.

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie naruszenia norm kodeksu.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie narusza dobrych obyczajów.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie zawiera treści nadużywających zaufania odbiorców, ani też wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy; reklama nie zawiera również treści sugerujących, iż posiadanie produktu zapewni dzieciom przewagę społeczną lub psychologiczną nad innymi.

Zespół Orzekający odnosząc się do zarzutów podniesionych w skardze, zwrócił uwagę, iż reklamowany produkt dostępny jest wyłącznie w aptece oraz na fakt, że to rodzice decydują o jego zakupie i dawkowaniu dzieciom.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.