Uchwała Nr ZO 76/14 w sprawie reklamy firmy Multimedia Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 76/14
z dnia 22 września 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/40/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca,
2) Teresa Wierzbowska – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 22 września 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/40/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Multimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/40/14.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa gry internetowej pn. „RUSKI HOKEJ”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„opis reklamy: Reklama RMF maxx w formacie double billboard (750×200) – reklama zawierające treści ksenofobiczne.

Treść skargi: Użycie pejoratywnego, nacechowanego ksenofobią sformułowania “Ruski” w reklamie.
Hasło nie mające nic wspólnego z reklamowaną treścią.”- pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„W związku z wniesiona skargą konsumencką na reklamę gry internetowej pn. „Ruski Hokej” przedstawiam poniżej stanowisko spółki MULTIMEDIA sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”) w przedmiotowej sprawie.
Inkryminowana reklama dotyczy gry internetowej stanowiącej odwzorowanie gier elektronicznych produkowanych w Związku Radzieckim, które pojawiły się w Polsce w początku lat osiemdziesiątych. Powyższe gry, w momencie ich pojawienia, cieszyły się dużą popularnością, z jednej bowiem strony były pewnym novum na polskim, zamkniętym wówczas rynku konsumenckim, z drugiej natomiast budziły również rozbawienie w porównaniu z produktami zachodnimi, z uwagi na występujące w nich uproszczenia, braki i niedociągnięcia – w tym sensie stanowiły niejako egzemplifikację radzieckiej myśli technologicznej.
Zaproponowany przez Spółkę produkt stanowić ma możliwie wierne odwzorowanie opisanych gier, włączając w to wszelkie ich „niedociągnięcia”, w tym w zakresie grafiki, stylizacji, itp. Osiągnięcie zbieżności z oryginałem dotyczy także nazwy produktu. W latach osiemdziesiątych opisane gry powszechnie określane były jako „ruskie” co stanowiło synonim dla produktów pochodzących ze Związku Radzieckiego, należy przy tym dodać synonim całkowicie uzasadniony, albowiem odnoszący do pewnego obszaru geograficznego, znajdującego się wówczas w ramach jednej, narzuconej struktury państwowej, a nie konkretnego zamieszkującego ten obszar narodu.
Zastosowanie w nazwie produktu określenia „Ruski Hokej” stanowiło więc celowy zabieg zmierzający do podkreślenia związku proponowanej gry z jej pierwowzorem z lat osiemdziesiątych.
Słowo „ruski” stanowi w tym wypadku czytelny, jeżeli zwarzyć na charakter produktu i jego genezę, synonim dla Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, podkreślający pochodzenie pierwowzoru. Powyższe jest zgodne z jednym ze sposobów rozumienia słowa „ruski” wskazanym w słowniku języka polskiego: ruski – radziecki (związany ze Związkiem Radzieckim).
Powyższe wyjaśnianie wskazują, iż użyta nazwa, zgodnie z jej słownikową definicją, odnosi się w sposób oczywisty do nieistniejącego już tworu państwowego jaki stanowił Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Nie można wobec tego twierdzić, iż jej użycie stanowi dyskryminację ze względu na narodowość, albowiem wspomniany twór państwowy już nie istnieje, a nadto nie był nigdy związany z określoną narodowością – ta przysługiwała bowiem różnym, wchodzącym w jej skład nacjom, nota bene w dużej mierze o wspólnej narodowości ruskiej (w tym wypadku jednak rozumianej jako narody zamieszkujące obszar historycznej Rusi).
Mając na uwadze powyższe uznaje zarzuty zawarte we wniesionej skardze za bezzasadne.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącego.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie narusza dobrych obyczajów i była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

W opinii Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama nie zawiera treści dyskryminujących czy też treści ksenofobicznych.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.