Uchwała Nr ZO 27/11 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 12/12 dotyczącej reklamy firmy Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 27/11

z dnia 7 marca 2012 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie Odwołania od uchwały nr ZO 12/12

dotyczącej skargi o sygnaturze akt

K/127/11

 

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Magdalena Czaja — przewodnicząca,
2) Melania Popiel — członek,
3) Wojciech Piwocki — członek,

na posiedzeniu w dniu 7 marca 2012 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 1 lutego 2012 roku nr ZO 12/12 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/127/11, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżonego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia
uwzględnić odwołanie w całości.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżonego od uchwały nr ZO 12/12 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/127/11.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał spełnia przesłanki określone w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 25 listopada 2010r., zgodnie z którym podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Rozpatrując przedstawione Odwołanie, Zespół Odwoławczy stwierdził, że pojawiła się nowa okoliczność mająca znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt 1. powyżej postanowienia Regulaminu rozpatrywania skarg.

W świetle przedstawionych przez Skarżonego nowych faktów i dowodów dotyczących odbioru społecznego reklamy, Zespół Odwoławczy uznał, że reklama nie narusza norm Kodeksu Etyki Reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.