Uchwała Nr ZO 78/12 w sprawie reklamy firmy Alior Bank S.A.

Uchwała Nr ZO 78/12 z dnia 19 czerwca 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/37/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich — przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak — członek,
3) Agnieszka Tomasik-Walczak — członek,

na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/37/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Alior Bank S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargę.


2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/37/12.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna usług bankowych Alior Bank S.A.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „reklama informuje, że można zapłacić wszystkie rachunki i płatności bez opłat. Na reklamie jest pokazane dokonanie zapłaty za rachunek tak jak na poczcie. Pan przybija pieczątkę na rachunku i nie ma mowy o zakładaniu konta !! To oszustwo reklamowe, bowiem bank wymaga założenia rachunku i dopiero poprzez rachunek dokonywanie opłat. Ta reklama to kolejne oszustwo tego banku i podłe kłamstwo.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Arbiter-referent wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.
Zarzucił także niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie skargi konsumenckiej K/37/12 Skarżony wniósł o oddalenie skargi w całości i jednocześnie wyjaśnił, że skorzystanie z oferty „Rachunki bez Opłat” nie wiąże się z koniecznością zawierania dodatkowych umów rachunku.

Ze względu na wymagania prawne (konieczność identyfikacji klienta oraz zarchiwizowania jego danych na potrzeby przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy) oraz wymagania techniczne, dane klientów w systemie Banku przechowywane są w powiązaniu z tzw. Kartoteką Klienta, a dane operacji w powiązaniu z konkretnym rachunkiem technicznym funkcjonującym w systemie Alior Banku, który posiada funkcjonalność ograniczoną jedynie do możliwości przekazywania środków pieniężnych na rachunki dostawców usług masowych. Jedynie w powyższy sposób klienci korzystający z tzw. obsługi oddziałowej w Alior Banku mogą dokonać opłacania rachunków i stąd wynika różnica w stosunku do sposobu opłacania np. na poczcie.

Klient, który korzysta z usługi „Alior Rachunki bez Opłat” może dodatkowo zdecydować się na rozszerzenie usługi o Konto „Alior Rachunki bez Opłat”, które umożliwia dostęp do wszystkich funkcjonalności rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Jest to oferta opcjonalna, w żadnym przypadku obligatoryjna i nie warunkuje możliwości korzystania z bezprowizyjnego opłacania rachunków. W związku z tym nie ma ani logicznego, ani prawnego uzasadnienia, aby umieszczać informację o ofercie konta w reklamie promującej darmowe opłacanie rachunków w placówkach Alior Banku.

Skarżony poinformował, że z usługi „Alior Rachunki bez Opłat” może skorzystać każdy, również osoby, które nie są klientami Alior Banku i taka informacja jest przekazywana w reklamie telewizyjnej.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona zgodnie z dobrymi obyczajami i nie nadużywa zaufania odbiorców, ani nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama nie wprowadza konsumentów w błąd. Treść reklamy sugeruje, że reklamowaną usługą jest możliwość płatności bez opłat rachunków od dostawców masowych (np. za energię elektryczną, gaz, wodę, czynsz mieszkaniowy) i każdy klient z takiej możliwości może skorzystać bez potrzeby zakładania konta w Alior Banku.

Na koniec, Zespół Orzekający podkreślił, że przedmiotem oceny Komisji Etyki Reklamy jest wyłącznie przekaz reklamowy pod kątem zgodności z Kodeksem Etyki Reklamy, a nie działalność reklamodawcy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.