Uchwała Nr ZO 151/12 w sprawie reklamy firmy Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 151/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/134/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Krystyna Jarosz — przewodnicząca,
2) Marek Janicki — członek,
3) Marcin Senderski — członek,

na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/134/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy radiowej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/134/12.
Przedmiotem skargi była reklama radiowa sieci Media Markt i oferty 36 rat x 0%.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „Reklama proponuje 36 rat 0% bez oprocentowania, bez prowizji, bez pierwszej wpłaty. W rzeczywistości można wziąć tylko 10 rat 0%. Jeżeli chce się wziąć więcej rat to przy kwocie kredytu ok.1000 zł na 36 rat koszt kredytu wynosi ok 300zł. Uważam że ta reklama wprowadza w błąd. Chciałem kupić na te raty pralkę, lecz chciałem wziąć raty bez dodatkowych kosztów. Po rozmowie ze znajomymi, wiem również że nie tylko mnie te ogłoszenia wprowadzają w błąd. Proszę o przyjrzenie się tej reklamie.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 b) Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;

Skarżony nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający zauważył, że reklama nie zawiera informacji: „bez prowizji”, „bez pierwszej wpłaty”, co podnosił Skarżący w treści skargi.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie nadużywa zaufania odbiorców, ani też nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama nie wprowadza odbiorców w błąd co do rzeczywistej ceny reklamowanego produktu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.