Uchwała Nr ZO 78/19/47u w sprawie reklamy internetowej BIC Polska

Uchwała Nr ZO 78/19/47u

z dnia 17 lipca 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/127/19

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Domaszewicz – przewodnicząca,

2) Anna Gumkowska – członek,

3) Jacek Pawlak – członek,

na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/127/19 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej BIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  (dalej: Skarżony)

postanawia

odrzucić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/127/19.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa zapalniczek BIC.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„opis reklamy: https://youtu.be/oQKpMTevbWw?t=22

Treść skargi: Reklama przedstawia mężczyznę macającego kobietę który następnie dostaje za to w twarz.

Następnie pojawia się zapalniczka BIC lektor mówi “ma ogień w sobie”.

Reklama zachęca do molestowania kobiet i przemocy.”– pisownia oryginalna

 W toku posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter – referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

 „Szanowni Państwo, Działając w imieniu i na rzecz BIC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), w związku z otrzymanym od Państwa pismem w sprawie złożonej skargi na reklamę internetową zapalniczek BIC, przedstawiam jak poniżej.

W pierwszej kolejności pragniemy zauważyć, iż reklama, na którą złożona została skarga emitowana była w telewizji Polsat w 1998 roku, po czym nigdy więcej Spółka nie wznawiała jej emisji. Nagranie, przedstawiające reklamę zawiera w sobie również inne fragmenty, w tym zapowiedzi programowe dot. emisji filmów, a także logo telewizji Polsat (nieobowiązujące już od dłuższego czasu). Już chociażby to ostatnie wskazuje, iż jest to nagranie sprzed wielu lat.

W tym miejscy Spółka wyraźnie podkreśla, iż reklama umieszczona w serwisie internetowym Youtube znalazła się tam bez wiedzy i woli Spółki, stanowi akt samowoli osoby trzeciej i Spółka w żaden sposób nie identyfikuje się z tymi działaniami. Spółka przede wszystkim nie ma i nigdy nie miała na celu rozpowszechnianie rzeczonej reklamy. Podmiot publikujący reklamę w serwisie Youtube (VMS RECORDS) sam wskazuje w opisie do filmu, iż publikuje Jajwy z przeglądu kaset’, a zatem są to nagrania bardzo stare, utrwalone na praktycznie nieużywanym już nośniku, co tym bardziej potwierdza stanowisko Spółki, iż działania te nie tylko pozostają poza jej dyspozycją, jak i dotyczą reklamy, która od wielu lat nie jest już rozpowszechniana.

Spółka, mając na względzie poszanowanie przyjętych zasad etyki i dobrych praktyk rynkowych, a w szczególności standardy etyki biznesu nie dopuszcza do tego, by reklamy jej produktów w jakikolwiek sposób zawierały treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość. Spółka zatem nigdy nie dopuści do sytuacji, by reklama zawierająca treści dyskryminujące trafiła do środków przekazu.

W związku z powyższym oczywiście wyrażamy wolę uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy. Od wielu lat Spółka dba o promowanie najwyższych, międzynarodowych standardów etycznych przekazu reklamowego i pragnie w sposób najbardziej wyczerpujący zaistniałą sytuację wyjaśnić.

Mając to na względzie, proszę o informacje o terminie i miejscu wyznaczonym na posiedzenie przed Komisją Etyki Reklamy.”– pisownia oryginalna

 

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół uznał, że przedmiot skargi nie podlega rozpatrzeniu przez KER na podstawie pkt. 12 regulaminu  w związku z postanowieniami statutu Rady Reklamy i Kodeksu.

Zgodnie z pkt. 3 Statutu Rada zajmuje się oceną działalności reklamowej rozumianej wyłącznie jako przekaz komercyjny, zwłaszcza odpłatny lub za wynagrodzeniem w innej formie, zawierający w szczególności informację lub wypowiedź zachęcającą do nabycia produktów lub usług, towarzyszący czyjejkolwiek działalności mającej na celu zwiększenie ich zbytu, inną formę korzystania z nich lub osiągnięcie innego efektu, które są pożądane przez reklamodawcę. Do reklamy zalicza się również promocję sprzedaży, oferty kierowane do odbiorców przy pomocy marketingu bezpośredniego lub sponsoring.

Zespół Orzekający wskazał, że skarżony przekaz był emitowany przez prywatnego użytkownika portalu youtube bez zgody i wiedzy BIC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zespół Orzekający zwrócił również uwagę, że skarżony przekaz był emitowany w latach 90-tych i obecnie nie jest przekazem komercyjnym ponieważ reklamowany produkt w wersji pokazanej w reklamie nie jest już dostępny na rynku.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit a) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

 

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.